(0342) 559-724
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English

13- Юридичний відділ


                                                                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                    Наказ Головного управління Державної                    
                                                                                                                                                                     казначейської служби України в Івано-
                                                                                                                                                                      Франівської області     від  16 липня 2018р. № 118

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Юридичний відділ 

Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Юридичний відділ є самостійним структурним підрозділом Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області (далі – Головне управління Казначейства).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Міністерства фінансів України, дорученнями Міністра фінансів України (далі – Міністр), його першого заступника та заступників, наказами Казначейства, дорученнями Голови Казначейства, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, Положенням про Головне управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківської, затвердженого наказом Державної казначейської служби України 21.11.2011 № 125 (у редакції наказу Державної казначейської служби України від 10.05.2018 № 146), Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, іншими нормативно-правовими актами, наказами Головного управління Казначейства та Державної казначейської служби України та цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи Відділ керується актами Міністерства юстиції України.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо Начальнику Головного управління Казначейства.

1.4. Призначення, переміщення та звільнення з посади працівників Відділу здійснюється начальником Головного управління Казначейства в установленому порядку.

1.5. Положення про Відділ підписується начальником відділу та затверджується наказом Головного управління Казначейства. Посадові інструкції працівників Відділу підписує керівник відділу та затверджує начальник Головного управління Казначейства.

1.6. Начальник Відділу за необхідності вносить пропозиції про зміни та доповнення до Положення, які затверджуються наказом Головного управління Казначейства.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

Основним завданням Відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативно-правових актів Головним управлінням Казначейства, її керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Головного управління Казначейства в судах.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

3.1. Організовує і бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики з питань, що належать до компетенції Головного управління Казначейства, правильного застосування законодавства у Головному управлінні Казначейства та її територіальних органах, у представленні інтересів Головного управління Казначейства, Державної казначейської служби України та територіальних органів казначейства за довіреностями в судах.

3.2. З питання нормативно-правового забезпечення діяльності Головного управління Казначейства:

3.2.1. Перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів Головного управління Казначейства, що подаються на підпис Начальнику Головного управління Казначейства, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників зацікавлених самостійних структурних підрозділів Головного управління Казначейства;

3.2.2. Переглядає разом із самостійними структурними підрозділами Головного управління Казначейства нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність до законодавства;

3.2.3. Інформує Начальника Головного управління Казначейства про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність або скасування;

3.2.4. Разом із зацікавленими самостійними структурними підрозділами Головного управління Казначейства узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належить до компетенції Головного управління Казначейства, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд Начальнику Головного управління Казначейства для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, подання їх до Державної казначейської служби України;

3.2.5. Бере участь у розгляді проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Головного управління Казначейства, та готує пропозиції до них;

3.2.6. Веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

3.2.7. Здійснює моніторинг офіційного оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

3.3. З питання виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників:

3.3.1. Опрацьовує документи на безспірне списання коштів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків бюджетних установ і організацій та рахунків інших клієнтів за рішеннями про стягнення шляхом надання відповідних пропозицій в межах компетенції Відділу;

3.3.2. Бере участь в опрацюванні документів на безспірне списання коштів державного бюджету для відшкодування шкоди, завданої фізичним та юридичним особам та готує відповідні пропозицій в межах компетенції Відділу;

3.3.3. Бере участь в опрацюванні документів на безспірне списання надходжень бюджету та готує відповідні пропозиції в межах компетенції Відділу;

3.3.4. Бере участь в опрацюванні документів на безспірне списання коштів державного бюджету за бюджетною програмою для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів та готує відповідні висновки в межах компетенції Відділу.

3.4. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.

3.5. Організовує та бере участь у представленні в установленому законодавством порядку інтересів Головного управління Казначейства, Державної казначейської служби України та територіальних органів казначейства за довіреностями (відповідно до наданих повноважень) в судах під час розгляду правових питань і спорів.

3.6. Подає пропозиції Начальнику Головного управління Казначейства про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода Головному управлінню Казначейства (якщо це не віднесено до компетенції іншого самостійного структурного підрозділу Головного управління Казначейства).

3.7. Вносить Начальнику Головного управління Казначейства пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні Головного управління Казначейства та його територіальних органів.

3.8. З питання ведення договірної роботи Головного управління Казначейства :

3.8.1. Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів;

3.8.2. Бере участь у підготовці договорів;

3.8.3. Здійснює заходи, спрямовані на виконання договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів Головного управління Казначейства;

3.8.4. Погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників зацікавлених самостійних структурних підрозділів Головного управління Казначейства;

3.8.5. Здійснює реєстрацію та зберігання договорів, що укладаються від імені Головного управління Казначейства;

3.8.6. Проводить разом із зацікавленими самостійними структурними підрозділами Головного управління Казначейства аналіз результатів господарської діяльності Головного управління Казначейства, вивчає умови і причини виникнення неефективних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стану дебіторської та кредиторської заборгованості.

3.9. З питань передачі об’єктів права державної власності, органом уповноваженим управляти якими є Головне управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області:

3.9.1. Бере участь в опрацюванні пропозицій територіальних органів Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області, пов’язаних з передачею об’єктів права державної та комунальної власності;

3.9.2. Перевіряє на відповідність законодавству пропозицій щодо передачі об’єктів державної власності.

3.10. З питання взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами:

3.10.1. Бере участь у підготовці проектів законодавчих та нормативно-правових актів щодо удосконалення порядку взаємодії Державної казначейської служби України та її територіальних органів з правоохоронними та контролюючими органами;

3.10.2. Готує інформацію правоохоронним та контролюючим органам щодо безспірного списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ на підставі рішення суду;

3.10.3. Забезпечує взаємодію з органами прокуратури з питань захисту інтересів держави у судах;

3.10.4. Бере участь у підготовці інформаційних та статистичних матеріалів, які надаються правоохоронним та контролюючим органам;

3.10.5 В межах компетенції Відділу аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів.

3.11. З питання керівництва та координації діяльності юридичних підрозділів територіальних органів Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області та підвищення ефективності їх роботи:

3.11.1. Спрямовує, координує та здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області;

3.11.2. Перевіряє стан правової роботи в територіальних органах Державної казначейської служби України в області та здійснює контроль за:

дотриманням законодавства територіальними органами Державної казначейської служби України в області;

правильністю підготовки наказів організаційно-розпорядчого характеру територіальних органів Державної казначейської служби України в області;

належною взаємодією з правоохоронними та контролюючими органами, у тому числі при захисті інтересів бюджету у судах;

належним представленням інтересів територіальних органів у судах;

належним веденням договірної роботи у територіальних органах Державної казначейської служби України в області;

виконанням доручень та вказівок керівництва Головного управління Казначейства, у тому числі керівництва відділу;

3.11.3. Подає на розгляд Начальнику Головного управління Казначейства пропозиції щодо поліпшення правової роботи у територіальних органах Державної казначейської служби України в області, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності територіальних органів Державної казначейської служби України в області;

3.11.4. Подає начальнику Головного управління Казначейства пропозиції щодо забезпечення дотримання територіальними органами Державної казначейської служби України в області вимог законодавства, скасування наказів і доручень, що суперечать законодавству та положенням нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, наказам Державної казначейської служби України, а також своєчасного надання відповідної інформації;

3.11.5. Вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичних підрозділів територіальних органів Державної казначейської служби України в області, виконання актів Міністерства юстиції України;

3.11.6. Бере участь в організації і проведенні роботи, пов’язаної з підвищенням кваліфікації працівників територіальних органів Державної казначейської служби України в області, проведенням семінарів, інших занять з правових питань та обміном досвіду їх роботи;

3.11.7. Разом з відповідними самостійними структурними підрозділами Головного управління Казначейства визначає перспективну потребу територіальних органів Державної казначейської служби України в області в юридичних кадрах;

3.12. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає Начальнику Головного управління Казначейства письмові пропозиції щодо усунення таких порушень.

3.13. В частині виконання поточних завдань Відділу в межах компетенції:

3.13.1. Бере участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Головного управління Казначейства та підготовці інформації про виконання заходів з їх реалізації відповідно до функціональних повноважень;

3.13.2. Бере участь в опрацюванні доручень Державної казначейської служби України, Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністра фінансів України, запитів та звернень народних депутатів України;

3.13.3. Бере участь у виконанні рішень та доручень керівництва Головного управління Казначейства, а також наказів, рішень Колегії Державної казначейської служби України та Головного управління Казначейства і протокольних доручень апаратних нарад;

3.13.4. У межах компетенції Відділу готує пропозиції та/або приймає рішення:

при розгляді вхідної кореспонденції;

за дорученнями керівництва;

за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, іншими документами;

з кадрових питань;

щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Відділу, юридичних підрозділів територіальних органів Державної казначейської служби України в області;

3.13.5. Бере участь у межах компетенції у розробці пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Головного управління Казначейства;

3.13.6. Розглядає та надає відповіді на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

3.13.7. Бере участь в розгляді інформаційних запитів та в межах компетенції надає відповіді, враховуючи вимоги Законів України  «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» «Про звернення громадян»;

3.12.8. Бере участь у підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.13.9. Бере участь у підготовці матеріалів для проведення апаратних нарад, робочих зустрічей, засідань Колегії Головного управління Казначейства з питань, що стосуються компетенції Відділу;

3.13.10. У межах компетенції Відділу бере участь у здійсненні заходів щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Головного управління Казначейства; 

3.13.11. Співпрацює зі самостійними структурними підрозділами Головного управління Казначейства, інших установ, організацій щодо вирішення питань, пов’язаних із діяльністю Головного управління Казначейства;

3.13.12. У межах компетенції Відділу надає методичну, практичну та консультаційну допомогу самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Державної казначейської служби України в області;

3.13.13. У межах компетенції Відділу роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.13.14. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників Головного управління Казначейства та її територіальних органів;

3.13.15. Бере участь у підготовці пропозицій до річного, квартального планів роботи Головного управління Казначейства;

3.13.16. Складає річний, квартальний плани роботи Відділу;

3.13.17. Здійснює підготовку та надання інформації з питань основної діяльності Відділу, в тому числі для розміщення на веб-порталі Головного управління Казначейства;

3.13.18. Бере участь у співпраці з навчальними закладами, науково-дослідними інститутами, сприяє науковій та викладацькій діяльності.

 

3.14. Здійснює інші функції, необхідні для виконання, покладених на Відділ завдань.

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділ має право:

4.1. Перевіряти дотримання законності у діяльності Головного управління Казначейства та її територіальних органах.

4.2. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на Відділ завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Державної казначейської служби України в області.

4.3. Одержувати безоплатно інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань, від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, фізичних осіб – підприємців, а також громадян та їх об’єднань.

4.4.Повертати без виконання документи, подані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами та стягувачами у передбачених законодавством випадках.

4.5. Під час здійснення безспірного списання коштів вимагати від боржників вжиття ними заходів до виконання виконавчих документів та за результатами їх виконання.

4.6. Залучати за згодою керівників інших самостійних структурних підрозділів Головного управління Казначейства спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань.

4.7. Надавати самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Державної казначейської служби України в області роз’яснення і консультації з питань, що входять до компетенції Відділу.

4.8. В установленому порядку ініціювати та брати участь у проведенні спільно з представниками інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Державної казначейської служби України в області семінарів та нарад з питань, які відносяться до компетенції Відділу.

4.9. Вносити на обговорення Начальника та Колегії Головного управління Казначейства питання, що входять до компетенції Відділу.

4.10. У разі невідповідності проекту наказу організаційно-розпорядчого характеру Головного управління Казначейства, іншого проекту нормативно-правового акту законодавству та, якщо внесені до нього Відділом зауваження не враховані, не візуючи проект, подавати письмові пропозиції щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення Начальником Головного управління Казначейства.

4.11. Інформувати Начальника Головного управління Казначейства про покладення на Відділ обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу Відділу документів, інших матеріалів, які необхідні для вирішення порушених питань відповідними самостійними структурними підрозділами та територіальними органами Державної казначейської служби України в області.

4.12. Перевіряти стан правової роботи у територіальних органах Державної казначейської служби України в області, вимагати усунення виявлених недоліків та надавати пропозиції керівництву Головного управління Казначейства щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у незабезпеченні на належному рівні правової роботи у територіальному органі Державної казначейської служби України в області.

4.13. Мати інші права відповідно до законодавства.

 

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Начальником Головного управління Казначейства за погодженням з директором юридичного департаменту Державної казначейської служби України.

   5.2.    Для виконання поставлених завдань начальник повинен мати повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стаж роботи за фахом на державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як трьох років.

5.3. Начальник відділу в межах наданих йому прав та повноважень:

5.3.1. Здійснює керівництво роботою Відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань та здійснення ним своїх функцій, організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Головного управління Казначейства, дотримання працівниками Відділу вимог регламентуючих документів з цього питання та несе відповідальність за стан виконавської дисципліни в Відділі;

5.3.2. Розглядає кореспонденцію, що стосується повноважень Відділу;

           5.3.3. Бере участь у розгляді проектів нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Головного управління Казначейства, іншими органами державної влади, у разі необхідності готує пропозиції та зауваження;

5.3.4. Розробляє положення про Відділ подає його на затвердження керівництву Головного управління Казначейства;

5.3.5. Погоджує посадові інструкції працівників Відділу та подає їх на затвердження в установленому порядку;

5.3.6. Визначає коло обов’язків та ступінь відповідальності працівників Відділу;

5.3.7. Забезпечує добір та розстановку кадрів Відділу разом з кадровою службою;

5.3.8. Надає пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників Відділу, вжиття заходів до порушників виконавської, трудової дисципліни;

5.3.9. Здійснює контроль за використанням робочого часу працівниками Відділу;

5.3.10. Здійснює раціональний та ефективний розподіл функціональних обов’язків між працівниками Відділу;

5.3.11. Надає доручення, вказівки юридичній службі територіального органу Державної казначейської служби України в області;

5.3.12. Сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації спеціалістів Відділу та юридичних служб територіальних органів Державної казначейської служби України в області, приймає участь у стимулюванні їх інтересів та здібностей;

5.3.13. Надає пропозиції до переліку працівників Відділу для роботи з документами, що мають обмежений доступ;

5.3.14. Надає пропозиції до переліку осіб для доступу до баз даних Головного управління Казначейства;

5.3.15. Узгоджує графік відпусток працівників Відділу;

5.3.16. Здійснює контроль за дотриманням працівниками Відділу трудової і виконавської дисципліни;

5.3.17. Здійснює контроль за дотриманням працівниками Відділу правил протипожежної безпеки та охорони праці;

5.3.18. Забезпечує дотримання працівниками Відділу вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі їх на зберігання;

5.3.19. Забезпечує дотримання працівниками Відділу вимог законодавства з питань державної таємниці;

5.3.20. Забезпечує дотримання працівниками Відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;

5.3.21. Бере участь в організації мобілізаційної підготовки в Відділі.

5.4. Здійснює інші повноваження, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Працівники Відділу несуть відповідальність, у тому числі персональну відповідальність за:

неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;

розголошення відомостей про діяльність Головного управління Казначейства та її територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;

недотримання Правил поведінки державного службовця та професійно-ділової етики, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії;

неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їх користуванні відповідно до чинного законодавства України.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

Взаємовідносини Відділу з іншими самостійними структурними підрозділами Головного управління Казначейства та її територіальними органами будуються на підставі Регламенту роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux