(0342) 559-724
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English

12- Відділ адміністративно-господарської роботи

 

                                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                           Наказ Головного управління

                                України в Івано - Франківській області

                                                                                                                                                                                           від  09 липня 2018р. № 114
 

 

                                                                       

ПОЛОЖЕННЯ

про  відділ адміністративно-господарської роботи Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

       1.1 Відділ адміністративно-господарської роботи (далі – відділ) Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області (далі – Головне управління Казначейства) є самостійним структурним підрозділом Головного управління Казначейства.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Бюджетним кодексом, Кодексом цивільного захисту, законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положеннями про Державну казначейську службу України та про Головне управління Казначейства, наказами Міністерства фінансів України, наказами Державної казначейської служби України, наказами  Головного управління Казначейства, іншими нормативно-правовими актами та цим положенням.

1.3. Відділ підпорядковується заступнику начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов'язків.

1.4. Призначення, переведення та звільнення з посади працівників відділу здійснюється начальником Головного управління Казначейства в установленому законодавством порядку.

       1.5. Положення про відділ підписується начальником відділу, погоджується заступником начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов'язків та затверджується наказом Головного управління Казначейства. Посадові інструкції працівників відділу  підписує начальник відділу та затверджує заступник начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов'язків

       1.6. Начальник відділу, за необхідності, вносить пропозиції про зміни та  доповнення до Положення про відділ, які затверджуються наказом Головного управління Казначейства. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

        Основними завданнями відділу є:

       2.1. Організація господарського забезпечення Головного управління Казначейства. Утримання службових приміщень об’єкта згідно санітарно-гігієнічних вимог.

       2.2. Забезпечення експлуатації технічних засобів, комунікацій та транспортного обслуговування в Головному управлінні Казначейства.

       2.3. Участь у заходах щодо забезпечення ефективного функціонування системи закупівель, дотримання законодавства у цій сфері під час здійснення закупівель у  Головному управлінні Казначейства.

       2.4. Забезпечення дотримання правил пропускного режиму об’єкта.

       2.5. Організація роботи з охорони праці, протипожежної безпеки, техніки безпеки та цивільного захисту працівників у Головному управлінні Казначейства.

 

3.  ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

 

Відповідно до покладених завдань відділ виконує такі функції:

       3.1. Здійснює підготовку та супроводження укладання договорів, раціональне та ефективне витрачання коштів на утримання Головного управління Казначейства, контролює повноту виконання умов цих договорів.

      3.2. Здійснює планування та організацію ремонту приміщень та комунікацій  Головного управління Казначейства, контролює його проведення та приймає виконані роботи.

      3.3. Контролює стан  освітлення, системи опалення, вентиляції, водопостачання та водовідведення, електропостачання, забезпечення їх технічного обслуговування та ремонту.

      3.4. Здійснює організацію пропускного режиму відвідувачів та автотранспорту.

      3.5. Організація зберігання та здійснення обліку наявності та руху  товарно-матеріальних цінностей Головного управління Казначейства.

      3.6. Розробляє в межах компетенції відділу пропозиції для формування річного плану закупівель товарів, робіт та послуг та додатку до нього для забезпечення діяльності Головного управління Казначейства.

      3.7. Здійснює забезпечення товарно-матеріальними цінностями, автотранспортом,  роботами з технічного обслуговування, ремонту устаткування, обладнання, приміщень Головного управління Казначейства.

      3.8. Організовує  роботу з охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки та з цивільного захисту працівників у Головному управлінні Казначейства. Контролює дотримання вимог чинного законодавства при розробці та виконанні нормативно- базових документів з охорони праці, пожежної безпеки та техніки безпеки в територіальних органах.

     3.9. Розглядає та опрацьовує документи з грифом «ДСК» за дорученням керівництва Головного управління Казначейства.

     3.10. Забезпечую створення умов для проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Головного управління Казначейства.

     3.11. Організація роботи відділу з виконання  рішень та доручень керівництва Головного управління Казначейства, а також наказів, рішень Колегії Головного управління Казначейства і протокольних доручень апаратних нарад.

     3.12. Надає методичну та консультаційну допомогу структурним підрозділам та територіальним органам Головного управління Казначейства з питань, що відносяться до компетенції відділу.

      3.13. Розглядає та готує проекти відповідей на заяви, запити та листи юридичних, фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції відділу.

      3.14. Виконує завдання, доручення і вказівки органів державної влади та керівництва Головного управління Казначейства з питань евакуаційних робіт.

      3.15. Здійснює координацію в межах своєї компетенції організаційних заходів забезпечення мобілізаційної підготовки в Головному управлінні Казначейства.

      3.16. Приймає участь в організації заходів під час надзвичайних ситуацій та при переведенні Головного управління Казначейства на функціонування в умовах особливого періоду.

      3.17. В межах компетенції відділу вносити  пропозиції з питань складання кошторису на утримання Головного управління Казначейства.

      3.18. Взаємодія з керівниками інших структурних підрозділів Головного

управління Казначейства, представниками установ, організацій щодо вирішення питань, пов'язаних із діяльністю Головного управління Казначейства.

      3.19. Приймає участь в організації фахової підготовки і підвищенні кваліфікації працівників з питань пожежної безпеки, охорони праці, техніки безпеки.

      3.20. Розробляє Положення про відділ і подання на затвердження начальнику Головного управління Казначейства.

      3.21. Розробляє посадові інструкції працівників відділу та подає їх на затвердження в установленому порядку.

      3.22. Розглядає та бере участь у розгляді звернень, заяв, скарг громадян, юридичних осіб, що відносяться до компетенції відділу, готує проекти наказів.

      3.23. Забезпечення дотримання працівниками відділу правил протипожежної безпеки та охорони праці.

      3.24. Організовує роботу в частині виконання Закону України « Про доступ до публічної інформації»

      3.25.  Забезпечує ведення затвердженої номенклатури справ відділу, формування справ документів, що утворились внаслідок діяльності відділу та передачу їх на зберігання.

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

Виконуючи зазначені функції відділ має право:

       4.1.  Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Головного управління Казначейства та її територіальних органів відомості, документи, довідки, пояснення та інші матеріали, необхідні для вирішення питань та виконання функцій пов'язаних з роботою відділу.

       4.2. Залучати, за згодою керівників інших самостійних структурних підрозділів Головного управління Казначейства, відповідних фахівців для опрацювання документів і матеріалів з питань, що відносяться до компетенції відділу.

       4.3.  Використовувати наявну інформацію та технічну базу даних  Головного управління Казначейства.

5. КЕРІВНИЦТВО

 

       5.1. На посаду начальника відділу призначаються особи з вищою освітою магістра відповідного професійного спрямування, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільним володінням державною мовою.

       5.2. Посада начальника відділу відноситься до  посад державної служби    категорії “Б”.

       5.3. Начальник відділу в межах наданих йому прав та повноважень:

Здійснює поточне керівництво всією діяльністю відділу та координує його роботу.

Забезпечує виконання покладених на відділ завдань, функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного та якісного виконання документів та

дотримання строків виконання доручень.

Несе особисту повну матеріальну відповідальність за збереження товарно  - матеріальних цінностей, крім комп'ютерної техніки.

Передає матеріальні цінності іншій визначеній особі у разі звільнення.

Бере участь в процесі проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, що належить до компетенції відділу.

Відбір постачальників товарів, робіт та послуг з числа державних та інших структур для закупівлі продукції із мінімальними витратами.

Забезпечення підготовки та укладання угод з організаціями на господарське, транспортне та технічне обслуговування Головного управління Казначейства.

Забезпечує здійснення заходів щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Головного управління Казначейства.

Надає пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників структурного підрозділу. Вживає заходи до порушників виконавської та трудової дисципліни.

Здійснює контроль за використанням робочого часу працівників.

Визначає коло обов'язків працівників відділу та здійснює раціональний та ефективний розподіл функціональних обов'язків між працівниками відділу.

Узгоджує графік відпусток працівників відділу.

Організовує належне ведення діловодства, забезпечує збереження майна і   документів відділу та їх передачу до архіву.

       5.4. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил протипожежної безпеки та охорони праці, трудової та виконавської дисципліни.

   5.5. Забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

       6.1. Працівники відділу несуть персональну відповідальність за неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями посадових обов'язків, розголошення відомостей про діяльність Головного управління Казначейства та його територіальних органів, що є державною або службовою таємницею, недотримання Правил поведінки державного службовця, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил протипожежної безпеки, Правил охорони праці, виробничої санітарії та професійно-ділової етики, неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їх користуванні.

       6.2. Начальник відділу несе відповідальність за :

       6.2.1.  Порушення Присяги державного службовця, вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу, невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;

       6.2.2. За невиконання або неналежне виконання покладених на нього функціональних обов'язків, передбачених цим положенням, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень;

       6.2.3. Бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

       6.2.4.  Виконання явно злочинного наказу (розпорядження), доручення;

       6.2.5.  Неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами;

       6.2.6. Порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни;

       6.2.7. Розголошення відомостей  про діяльність органів Державної казначейської служби України, що є державною або службовою таємницею;

       6.2.8. Дотримання у службовій діяльності Правил внутрішнього службового розпорядку, правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії, роботи на персональних комп'ютерах;

       6.2.9. За ефективне, економне використання матеріальних ресурсів Головного управління Державної казначейської служби України у Івано-Франківській області. Несе повну матеріальну відповідальність за зберігання матеріальних цінностей , крім комп'ютерної техніки.

       6.2.10. За дотримання вимог ведення діловодства у відділі.

        6.3. У разі порушення трудової дисципліни працівники відділу несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства.

 

                           7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ 

 

 7.1. Відділ у своїй роботі відповідно до покладених повноважень тісно взаємодіє з:

1) відділом адміністративно-господарської роботи Державної казначейської

служби України з питань, що відносяться до компетенції Відділу;

2) з відділом фінансової роботи Головного управління Казначейства;

3) з керівниками структурних підрозділів Головного управління Казначейства, представниками установ, організацій щодо вирішення питань, пов’язаних із діяльністю Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області;

4) підприємствами, установами, організаціями з питань надання послуг та закупівлі товарів;

5) представниками місцевої влади.

 

       7.2. Взаємовідносини Відділу з іншими самостійними структурними підрозділами Головного управління Казначейства будуть на підставі Регламенту роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux