(0342) 559-724
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English

11- Відділ фінансової роботи

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                        Наказ Головного управління Державної

                                                        казначейської служби України в

                                                        Івано – Франківській області 

                                                         від  27 лютого 2018р.  № 23

 

Положення

про   відділ фінансової роботи 

Головного управління Державної казначейської служби України

в Івано-Франківській області.

 

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення  про  відділ фінансової роботи Головного  управління Державної казначейської служби України   в Івано-Франківській області ( надалі Положення)   визначає статус, основні завдання, функції, права та відповідальність відділу фінансової роботи.

1.2. Відділ фінансової роботи (надалі - Відділ) є самостійним структурним підрозділом Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області (надалі Головного управління Казначейства).

1.3. У своїй  діяльності Відділ керується чинним законодавством України, Положенням про Головне управління Державної казначейської служби України  в Івано-Франківській області, наказами Державної казначейської служби України та Головного управління Казначейства, цим Положенням та іншими чинними нормативно-правовими актами.

1.4. Діяльність Відділу  координується і направляється заступником начальника Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області  відповідно до наказу про розподіл обов'язків.

1.5.Відділ за своїм статусом здійснює функції з виконання кошторису на утримання органів Державної казначейської служби області та апарату Головного управління.

1.6.Чисельний склад Відділу, найменування посад і посадові оклади визначаються штатним розписом, затвердженим Головою Державної казначейської служби України.

1.7.Рішення про призначення, переміщення і звільнення начальника відділу та інших працівників відділу приймається начальником Головного управління Казначейства.

1.8.Положення про Відділ погоджується заступником начальника Головного управління Казначейства, затверджується наказом Головного управління Казначейства.        

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Фінансове забезпечення діяльності апарату Головного управління Казначейства   та територіальних органів.

2.2. В межах компетенції Відділу, координація роботи територіальних органів Державної казначейської служби з питань організації фінансово-господарської діяльності, документів, що застосовуються в процесі виконання кошторису, оплати праці, статистичної, оперативної, періодичної, річної бухгалтерської та фінансової звітностей.

2.3. Подання   керівництву   Головного    управління  Казначейства інформації   з   питань   діяльності територіальних органів Держказначейства.

2.4. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Головного управління Казначейства та складення звітності;

2.5. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

2.6. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

2.7. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

2.8. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньо-господарських резервів.

         

ІІІ.   ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

3.1. Організація роботи Відділу з виконання рішень та доручень керівництва Головного управління, а також наказів, розпоряджень, рішень колегії  Головного управління Казначейства і протокольних доручень апаратних нарад.

3.2. Участь у підготовці матеріалів для проведення засідань та у роботі колегії Головного управління.

3.3. Здійснення заходів щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Головного управління Казначейства.

3.4. Участь у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади і керівництвом Головного управління Казначейства.

3.5. Підготовка пропозицій та/або прийняття рішень:

- при розгляді вхідної кореспонденції;

- за дорученнями керівництва;

- за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, розпорядженнями, іншими документами;

- з кадрових питань;

- щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Головного управління.

3.6. Участь у розробці пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Державної казначейської служби України.

3.7. Співпраця з керівниками інших структурних підрозділів Головного управління Казначейства, представниками установ, організацій щодо вирішення питань, пов’язаних із діяльністю Державної казначейської служби України.

3.8. Участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Державної казначейської служби України та підготовці інформації про виконання заходів з їх реалізації відповідно до функціональних повноважень.

3.9. Підготовка та надання інформації з питань основної діяльності Відділу, в тому числі для розміщення на веб-сайті Державної казначейської служби України.

3.10. Підготовка пропозицій до річного, квартального планів роботи Головного управління.

3.11. Складання річного, квартального планів роботи Відділу.

3.12. Розробка положення про Відділ  та подання для затвердження наказом.

3.13. Розробка посадових інструкцій працівників Відділу та подання їх на затвердження в установленому порядку.

3.14. Надання пропозицій щодо морального та матеріального заохочення працівників Відділу, вжиття заходів до порушників виконавської, трудової дисципліни.

3.15. Контроль за використанням робочого часу працівниками.

3.16. Забезпечення організації контролю за виконанням доручень органів державної влади і керівництва Головного управління Казначейства  та дотримання працівниками відділу вимог регламентуючих документів з цього питання.

3.17. Забезпечення дотримання працівниками відділу вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання.

3.18. Забезпечення дотримання працівниками відділу правил протипожежної безпеки та охорони праці.

3.19. Забезпечення дотримання працівниками відділу етики поведінки державного службовця.

3.20. Участь у розробці нормативно-правових актів щодо виконання норм закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.

3.21. Надання методичної, практичної та консультаційної допомоги структурним підрозділам та  територіальним органам  Головного управління Казначейства  з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.22. Розгляд, надання та/або прийняття участі у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб.

3.23. Контроль за діяльністю та участь у перевірках роботи територіальних органів  Головного управління Казначейства .

3.24. Формування бюджетного запиту на основі граничних обсягів видатків загального фонду державного бюджету, розрахунків видатків на утримання  територіальних органів  Головного управління Казначейства  за програмною та економічною класифікацією видатків для включення до проекту Державного бюджету України.

3.25. Формує проект річного та помісячного розпису асигнувань, розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету в розрізі територіальних органів Державної казначейської служби України (бюджетних програм, кодів економічної класифікації видатків) та надає до Державної казначейської служби  України.

3.26. Розгляд, розроблення, узагальнення проектів кошторисів і планів асигнувань загального фонду державного бюджету,    зведені        кошториси,   зведені плани асигнувань,    пропозиції   щодо   перерозподілу    асигнувань,     довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань, реєстри змін     розподілу     показників зведених кошторисів і планів асигнувань, розподіли відкритих асигнувань, штатного розпису Головного управління та територіальних управлінь, забезпечує відповідне їх       погодження або затвердження керівництвом Головного управління та  Державної казначейської служби України.

3.27. Складання зведених показників проекту спеціального фонду державного бюджету за всіма джерелами надходжень коштів та відповідними напрямами їх використання в органах Державної казначейської служби України.

3.28. Підготовка та подання на затвердження економічно обґрунтованих розрахунків щодо, придбання та списання автомобілів територіальними органами Державної казначейської служби України.

3.29. Формування та доведення до територіальних органів Державної казначейської служби України лімітних довідок про бюджетні асигнування, витяги з річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету.

3.30. Розгляд пропозиції по встановленню надбавок до посадових окладів, преміюванню, виплати грошової допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, виплати матеріальної допомоги працівникам Головного управління та керівникам територіальних органів Державної казначейської служби України, їх заступникам , готує та подає на розгляд керівництву проекти наказів (листів) з цих питань.

3.31. Погодження з Державною казначейською службою та  Фондом державного майна України вирішення питань щодо використання нерухомого майна Головного управління Казначейства.

3.32. Підготовка та подання до Державної казначейської служби України проектів паспортів бюджетних програм, щоквартальних звітів про виконання паспортів бюджетних програм відкритих для органів Державної казначейської служби України та систематизованих планів заходів по загальному та спеціальному фондах щодо виконання бюджетних програм. Надання паспортів бюджетних програм територіальним органам Державної казначейської служби України.

3.33. Забезпечення раціонального та ефективного витрачання коштів на утримання Головного управління, погодження проектів договорів.

3.34. Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Головному управлінні, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

3.35. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.

3.36. Здійснює поточний контроль за:

дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

правильністю зарахування та використання власних надходжень Головного управління;

веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Головному управлінні, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку начальниками відділу – головними бухгалтерами управлінь, які підпорядковані Головному управлінню.

3.37. Своєчасно подає звітність.

3.38. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.

3.39. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

3.40. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

3.41. Забезпечує:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;

користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан Головного управління, результати діяльності та рух бюджетних коштів;

3.42. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

3.43. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами Державної казначейської служби, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

3.44. Формування та надання Державній казначейській службі України відомостей щодо Єдиного реєстру об’єктів державної власності та внесення змін до нього.

          3.45. Розгляд інформаційних запитів та надання відповідей на них в межах компетенції відділу.

          3.46. Здійснення координації з метою забезпечення виконання заходів з реалізації пріоритетних напрямків діяльності Головного управління Казначейства відповідно до функціональних повноважень самостійних структурних підрозділів Головного управління Казначейства.

ІV.ПРАВА ВІДДІЛУ

 

 4.1. В межах компетенції Відділу розробляти та вносити на розгляд начальника Головного управління Казначейства питання та пропозиції, пов'язані з складанням кошторису видатків та використанням коштів на утримання органів Держказначейської служби, вживати заходів щодо впровадження прогресивних форм обліку.

 4.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Головного управління, територіальних органів Держказначейської служби інформацію, документи, довідки, пояснення та інші відомості, необхідні для виконання покладених на управління завдань  та функцій.

4.3. Залучати, за згодою керівників інших структурних підрозділів Головного управління, відповідних спеціалістів для опрацювання документів і матеріалів з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

4.4. В межах компетенції Відділу надавати роз’яснення на запити, які надходять до Головного управління.

 4.5. Брати участь у нарадах, семінарах, які проводяться керівництвом Головного управління.

 4.6.Ставити питання перед керівництвом Головного управління Казначейства про заохочення працівників Відділу за досягнення у праці.

 4.7. Відділ для виконання покладених на нього функцій, в повному обсязі           використовує надані йому права і здійснює свою діяльність у діловому контакті з іншими структурними підрозділами Головного управління Казначейства.

V. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ

На посаду начальника відділу призначаються особи з вищою освітою магістра відповідного професійного спрямування, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільним володінням державною мовою.

Посада начальника відділу відноситься до  посад державної служби категорії “Б”.

5.1. Відділ очолює начальник Відділу – головний бухгалтер (надалі начальник відділу), який призначається та звільняється наказом начальника Головного управління Казначейства, за умови погодження Державною казначейською службою України.     

5.2. Начальник   Відділу   підпорядковується заступнику начальника Головного управління. Відділ за своїм  статусом    здійснює  функції  з  виконання    кошторису  на  утримання органів Державної казначейської служби області.

5.3.Начальник відділу в межах наданих йому прав та повноважень:

- здійснює керівництво діяльністю відділу та координує його роботу;

- забезпечує виконання покладених на відділ завдань, функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного і якісного виконання документів та дотримання строків виконання доручень;

- забезпечує та здійснює контроль за дотриманням працівниками відділу виконавчої та трудової дисципліни, режиму таємності виконуваних робіт, раціональний розподіл обов‘язків між ними;

- організовує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів по веденню бухгалтерського обліку та звітності за дорученням керівництва Головного управління в межах повноважень відділу;

- підписує річні, квартальні плани відділу;

- підписує  фінансові, бухгалтерські  та банківські документах  апарату Головного управління;

- підписує документи з оперативних питань, що входять до компетенції відділу і не потребують погодження із керівництвом Головного управління;

- вносить пропозиції керівництву Головного управління, що стосується питань:

- зміни штатного розпису відділу в межах затвердженої штатної чисельності штатних одиниць і фонду оплати праці;

- встановлення надбавок працівникам за рахунок економії фонду оплати праці по відділу, яка утворилась по вакантних посадах та внаслідок тимчасової непрацездатності працівників;

- преміювання працівників в залежності від особистого вкладу працівників та загальних результатів роботи відділу у відповідному періоді;

- розглядає вхідну кореспонденцію відділу;

5.4. Начальник Відділу при необхідності вносить пропозиції про зміни та доповнення до Положення, які затверджуються наказом у встановленому порядку начальником Головного управління.

5.5. Начальник відділу в межах наданих йому прав та повноважень:

  - визначає коло обов'язків та ступінь відповідальності працівників відділу;

  - здійснює раціональний та ефективний розподіл функціональних обов'язків між   працівниками відділу;

  - узгоджує графік відпусток працівників відділу;

  -здійснює контроль за дотриманням працівниками відділу трудової і виконавчої  дисципліни;

- має право другого підпису  як головний бухгалтер на фінансових, бухгалтерських і банківських документах.

5.6. Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

5.7. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

5.8. Погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

5.9. Подає начальнику Головного управління пропозиції щодо:

визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності Головного управління і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

5.10. Здійснює контроль за:

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться Головним управлінням;

складенням звітності;

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості Головного управління та управлінь, які йому підпорядковані;

додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;

5.11. Погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

5.12. Виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.

5.13. Надавати інформацію на запити згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації».

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ

 

         Начальник відділу - головний бухгалтер (далі начальник відділу) несе відповідальність за :

6.1  Порушення Присяги державного службовця,  вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу,  невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;

6.2 За невиконання або неналежне виконання покладених на нього функціональних обов'язків, передбачених цим положенням, актів органів державної

влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень;

6.3 Бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

6.4  Виконання явно злочинного наказу (розпорядження), доручення;

6.5  Неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами;

6.6  Порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни;

6.7 Розголошення відомостей  про діяльність органів Державної казначейської служби України, що є державною або службовою таємницею;

6.8 Дотримання у службовій діяльності Правил внутрішнього службового розпорядку, правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії, роботи на персональних комп'ютерах;

6.9. За ефективне збереження та економне використання матеріальних ресурсів Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області;

6.10. За дотримання вимог ведення діловодства в стуктурному підрозділі.

6.11. Начальник відділу  забезпечує виконання покладених на відділ  завдань та функцій, несе персональну відповідальність за організацію своєчасної і якісної підготовки документів та дотримання строків виконання доручень.                                                                                                                                                                     

            6.12.Начальник відділу забезпечує дотримання працівниками відділу виконавчої дисципліни, режиму конфіденційності, дотримання вимог щодо складання, оформлення документів та організації діловодства, передбачених Положенням, Інструкціями та державними стандартами.                                                                                                       

6.13.Працівники відділу несуть відповідальність за:                                                                    - невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, зазначених у посадових інструкціях;                                                                                                                                            - прийняття, візування, передачу на зберігання документів, пов’язаних з рухом коштів, як на паперових носіях так і в електронному вигляді;                                                                         - розголошення інформації, яка становить державну або службову таємницю;                          - не ефективне використання програмного забезпечення;                                                             - неналежне зберігання та використання техніки та матеріальних цінностей, які знаходяться в їх користуванні;

- недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, протипожежної та технічної безпеки, виробничої санітарії.

6.14.У разі порушення трудової дисципліни працівники відділу несуть    відповідальність до діючого законодавства.

VIІ.ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

 

7.1. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з іншими управліннями та відділами  Головного управління, управліннями Державної казначейської служби в районах та містах, фінансовими та банківськими установами, органами виконавчої влади та іншими установами.

 7.2. Взаємовідносини Відділу з іншими структурними підрозділами Головного управління в області будуються на підставі Регламенту роботи та інших внутрішніх наказів Головного управління.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux