(0342) 559-724
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English

10- Управління інформаційних технологій та захисту інформації

                                                                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                      Наказ Головного управління Державної казначейської служби України 

                                                                                                                                                                                                                      в Івано-Франківській області  від 19 липня 2018 р. № 121

   

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Управління інформаційних технологій та захисту інформації (далі– управління) є структурним підрозділом в складі Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області (далі– Головного управління Казначейства) і підпорядковується заступнику начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

Управління складається з двох відділів:

відділу прикладного програмного забезпечення та програмно-технічних комплексів (далі ППЗ та ПТК);

відділу корпоративної телекомунікації, комп`ютерної техніки та захисту інформації (далі КТКТ та ЗІ).

У своїй практичній діяльності управління керується Конституцією України, законодавчими та нормативними актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Державної казначейської служби України (далі – Казначейство України), наказами і розпорядженнями Головного управління Казначейства, іншими нормативними, інструктивними та методичними документами, даним Положенням та річним планом.

Положення про управління затверджується наказом за підписом начальника Головного управління Казначейства.

Структура та штатна чисельність управління затверджується начальником Головного управління Казначейства за погодження з Казначейством України.

Управління очолює начальник, за його відсутності обов'язки начальника управління виконує заступник начальника управління - начальник відділу ППЗ та ПТК.

Графік роботи управління - двозмінний.

Робота відділу ведеться по затвердженому річному плану Головного управління Казначейства, згідно з інструктивними та методологічними матеріалами у взаємодії з іншими структурними підрозділами Головного управління Казначейства, департаментом інформаційних технологій та захисту інформації Казначейства України, управлінням електронних сервісів Казначейства України, управлінням організаційних та технічних засобів безпеки Казначейства України, територіальними управліннями Казначейства України (далі– управління Казначейства).

Зміни і доповнення до даного Положення затверджується у встановленому порядку начальником Головного управління Казначейства.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Безперебійне та надійне функціонування ППЗ та ПТК, засобів КТКТ.

Забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій в частині виконання вимог комплексної системи захисту інформації в Головному управлінні Казначейства.

Здійснення контролю за відповідним використанням ППЗ та ПТК, засобів КТКТ.

Впровадження, експлуатація та супроводження ППЗ та ПТК, засобів КТКТ.

Забезпечення в управлінні належного використання ППЗ та серверного обладнання.

Аналіз і ліквідація аварійних, екстремальних та непередбачених ситуацій, пов’язаних з роботою ППЗ та ПТК, засобів КТКТ.

Архівація, резервне копіювання та відновлення баз даних відповідних ПТК.

Експлуатація і супроводження: мережевих сервісів, файлового обміну та корпоративної поштової системи.

Експлуатація і супроводження: ВПР АЦСК ДКСУ, АС «Є-Казна-ДБ», АС «Є-Казна-МБ», АС «Є-Казна Доходи», АС «Облік судових рішень», ІОС «Казначейство», АРМ «Мережа- М», АРМи «Клієнт Банку-Банк», АС «Optima WorkFlow», АС «Ліга:Закон», ПТК «Клієнт казначейства- Казначейство», АС «Є-Звітність», АС «Казна- Видатки», АС «Єдиний реєстр/Єдина мережа», АС «Доступ («Stop-Net»)» та іншого ППЗ та ПТК.

Експлуатація мережевих серверів та серверів баз даних MS-SQL, ORACLE та WEB- серверів.

Експлуатація та супроводження вузла електронної пошти Національного банку України.

Технічний захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Головного управління Казначейства.

Створення, забезпечення функціонування та модернізація комплексних систем захисту інформації.

Організація та контроль виконання заходів щодо захисту електронних банківських документів у внутрішній платіжній системі Казначейства України та системі електронних платежів Національного банку України.

Забезпечення взаємодії між структурними підрозділами Головного управління Казначейства, управліннями Казначейства розпорядниками та одержувачами коштів в питаннях, що належать до компетенції управління.

Контроль за виконанням нормативно-правових актів України та розпорядчих документів Казначейства України та Головного управління Казначейства щодо забезпечення технічного та криптографічного захисту інформації.

Контроль за дотриманням правил обліку та зберігання засобів захисту інформації, безпечного їх використання посадовими особами, які виконують обробку електронних банківських документів.

3.      ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Управління, відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

Розробляє пропозиції до річного плану роботи Головного управління Казначейства та погоджує їх у заступника начальника Головного управління Казначейства.

Вносить керівництву Головного управління Казначейства пропозиції по загальних напрямках розвитку комп’ютеризації Головного управління Казначейства та управлінь Казначейства.

Визначає напрямки використання системного та ППЗ, що є обов’язковим для використання в Головному управлінні та управліннях Казначейства.

Проводить оцінку ППЗ, розробленого спеціалістами області, готує висновки та пропозиції, щодо можливості його експлуатації в Головному управлінні та управліннях Казначейства.

Приймає участь у підготовці договорів та угод з організаціями, установами, підприємствами на виконання робіт, що стосуються компетенції управління, готує і подає керівництву відповідні пропозиції та аналітичні довідки.

Вносить пропозиції керівництву Головного управління Казначейства щодо матеріального забезпечення функціонування комп’ютерної техніки.

Організовує впровадження ППЗ забезпечення в Головному управлінні Казначейства та управліннях Казначейства.

Організовує апаратне забезпечення в Головному управлінні Казначейства та управліннях Казначейства.

Здійснює оцінку якості роботи управлінь Казначейства по відповідним напрямкам.

Проводить роботу по інсталяції, налаштуванню ППЗ в Головному управлінні Казначейства, у відповідності з основними завданнями.

Здійснює системне адміністрування у структурних підрозділах Головного управління Казначейства.

Виконує адміністрування локальної обчислювальної мережі Головного управління Казначейства.

Здійснює адміністрування електронної пошти та обмін інформацією між структурними підрозділами Головного управління Казначейства, Казначейство України- Головне управління Казначейства, Головне Управління Казначейства– управління Казначейства, Головне управління Казначейства– клієнти, Головне управління Казначейства– Національний банк України.

Організація збереження інформації, резервного копіювання, архівації для подальшого відновлення даних в інформаційній системі Головного управління Казначейства.

Забезпечує оперативне вирішення питань, що виникають у структурних підрозділах Головного управління Казначейства під час експлуатації системного та ППЗ.

Розробляє програмне забезпечення по автоматизації завдань, у відповідності з основними завданнями роботи Головного управління Казначейства.

Організовує, координує та контролює роботу Головного управління Казначейства та управлінь Казначейства з питань, що входять до компетенції управління.

Проводить роботу щодо координації дій з органами виконавчої влади та іншими структурами з питань що входять до компетенції управління.

Організовує роботу по впровадженню засобів захисту в обчислювальній мережі, впровадження розробок ПТК та нової техніки, програм обробки електронної інформації з метою впровадження політики безпечної обробки електронної інформації, аналіз стану захищеності локальних мереж в цілому, виконання вимог захисту всіма користувачами інформаційно-обчислювальної мережі.

Підготовка та надання інформації на запити фізичних та юридичних осіб у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Готує розпорядчі документи, листи, роз’яснення, пропозиції Казначейству України, органам виконавчої влади з питань, що входять до компетенції управління.

Приймає участь у перевірках роботи управлінь Казначейства, надає методичну, практичну допомогу та консультаційну підтримку з питань, які відносяться до компетенції управління.

Приймає участь у семінарах, нарадах, які проводяться з фахівцями інших структурних підрозділів та управлінь Казначейства з питань, які відносяться до компетенції управління.

Приймає участь у розробці планів роботи з кадрами проведенні економічних занять з працівниками Головного управління Казначейства в межах компетенції управління.

Забезпечує затвердження номенклатури справ управління та дотримання встановленого порядку роботи з документами з моменту їх створення або надходження до відправлення або передачі в архів.

Підготовка матеріалів (доповідні записки, доповіді, проекти наказів тощо) на засідання Колегії Головного управління Казначейства з питань, що виносяться на розгляд колегії.

Опрацювання рішень колегії Казначейства України та Головного управління Казначейства, здійснення контролю за їх виконанням та узагальнення інформації структурних підрозділів Головного управління Казначейства, управління Казначейства про стан виконання рішень колегії.

Організація роботи структурного підрозділу з виконання рішень та доручень керівництва Казначейства України та Головного управління Казначейства, а також наказів, розпоряджень, рішень колегії Казначейства України та Головного управління Казначейства, протокольних доручень апаратних нарад, підготовка пропозицій та/або прийняття рішень з цих питань.

Здійснення заходів щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Головного управління Казначейства. Участь у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади і керівництвом Головного управління Казначейства.

Планування видатків на підтримку досягнутого рівня функціональності інформаційно-обчислювальної системи органів Казначейства в області, її розвитку та вдосконалення. Участь у розробці пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства України.

Планування та підготовка процедур закупівель за бюджетними програмами для потреб комп’ютеризації органів Казначейства в області.

Участь у підготовці договорів та угод з організаціями, установами, підприємствами на виконання робіт, що стосуються діяльності управління, та їх супроводження.

Розгляд, надання та/або прийняття участі у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб тощо.

Контроль за діяльністю та участь у перевірках роботи управлінь Казначейства.

Виконує інші доручення керівництва, що належать до компетенції управління.

Забезпечення захисту банківської інформації та надання послуг електронного цифрового підпису.

Дотримання вимог чинного законодавства з питань технічного захисту інформації та державної таємниці.

Підготовка та надання інформації з питань основної діяльності управління, в тому числі для розміщення на Веб-сайті Казначейства України.

Забезпечення дотримання працівниками управління правил протипожежної безпеки та охорони праці.

4.      ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Управління має право:

Надавати в межах своїх функцій інформацію структурним підрозділам Головного управління Казначейства та управлінь Казначейства, пов’язану з виконанням покладених на нього завдань.

Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів Головного управління Казначейства та управлінь Казначейства інформацію, необхідну для виконання покладених на управління функцій.

Надавати консультації та роз’яснення з питань, які стосуються функцій управління.

Вести листування з Казначейством України, управліннями Казначейства та іншими організаціями з питань, які належать до функцій управління.

4.5.    Використовувати наявну інформаційну та матеріально-технічну базу Головного управління Казначейства для виконання покладених на управління завдань.

Виносити на обговорення керівництва Головного управління Казначейства питання, які пов’язані з виконанням функцій управління.

5.      КЕРЕВНИЦТВО

5.1.    На посаду начальника управління призначаються особи з вищою освітою магістра відповідного професійного спрямування, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільним володінням державною мовою.

5.2.    Посада начальника управління відноситься до посад державної служби категорії “Б”.

5.3.    Начальник управління несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, раціональний розподіл обов’язків між працівниками та виконання ними своїх службових обов’язків, забезпечує контроль за дотриманням працівниками управління виконавчої та трудової дисципліни, вимог щодо складання документів та організації функціональних процесів, передбачених вимогами відповідних інструкцій та державними стандартами.

Начальник управління має право:

Визначати і уточнювати функції і дії управління та працівників управління в процесі діяльності;

Вимагати від відповідних служб Головного управління Казначейства виконання своїх обов'язків і забезпечення необхідних умов для виконання основних завдань і функцій управління;

Вимагати від співробітників управління повного та у встановлений термін виконання розпоряджень і вказівок по всіх питаннях діяльності управління;

Брати участь у розробці планів по роботі з кадрами, визначених у щорічній перспективі потреби в кадрах та формуванні замовлень на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників управління;

Готувати подання на заохочення і підвищення в посаді працівників управління;

Готувати подання на накладення стягнення і пониження в посаді працівників управління;

Брати участь у перевірці професійної придатності спеціалістів при прийнятті на роботу у управління;

Готувати подання керівництву Головного управління Казначейства щодо створення відповідних умов праці згідно чинних норм та вимог;

Вирішувати питання, які стосуються діяльності управління, і видавати розпорядження в межах своєї компетенції на основі чинного законодавства.

6.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Начальник управління забезпечує дотримання працівниками управління виконавської дисципліни, режиму конфіденційності, дотримання вимог щодо складання, оформлення документів та організації діловодства, передбачених положенням, інструкціями та державними стандартами.

За невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

У відповідності з обов’язками та функціями управління, начальник управління несе відповідальність за:

виконання покладених на управління завдань та функцій;

виконання планових завдань управління у встановлені строки;

підбір і розташування кадрів, підвищення їх кваліфікації;

забезпечення необхідних умов праці згідно діючих норм і вимог та раціонального використання робочого часу працівниками управління;

збереження матеріальних цінностей та технічних засобів, що знаходяться в управлінні.

7.      ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВЯЗКИ УПРАВЛІННЯ

7.1       Взаємовідносини та зв’язки управління з іншими структурними підрозділами Головного управління Казначейства здійснюються згідно з наказом головного управління Казначейства від 07.06.2018 р. № 99 «Про інструкцію з діловодства у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Івано- Франківській області».

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАХИСТУІНФОРМАЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Відділ прикладного програмного забезпечення та програмно-технічних комплексів (далі- відділ) Управління інформаційних технологій та захисту інформації (далі- управління) є структурним підрозділом Управління інформаційних технологій та захисту інформації Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області (далі- Головного управління Казначейства) і підпорядковується начальнику Управління.

1.2.    У своїй практичній діяльності відділ керується Конституцією України, законодавчими та нормативними актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Державної казначейської служби України (далі- Казначейство України), наказами Головного управління Казначейства, іншими нормативними, інструктивними та методичними документами, даним Положенням та річним планом робіт Головного управління Казначейства.

1.3.    Відділ очолює заступник начальника управління- начальник відділу, за його відсутності обов'язки начальника відділу виконує заступник начальника відділу.

1.4.    Робота відділу ведеться по затвердженому річному плану робіт Головного управління Казначейства, згідно з інструктивними та методологічними матеріалами у взаємодії з іншими структурними підрозділами Головного управління Казначейства, департаментом інформаційних технологій та захисту інформації Казначейства України, управлінням електронних сервісів Казначейства України, управлінням організаційних та технічних засобів безпеки Казначейства України, територіальними управліннями Казначейства України (далі– управління Казначейства).

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основні завдання відділу:

безперебійне та надійне функціонування прикладного програмного забезпечення (далі- ППЗ) та програмно-технічних комплексів (далі- ПТК);

Забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій в частині виконання вимог комплексної системи захисту інформації в Головному управлінні Казначейства;

здійснення контролю за відповідним використанням ППЗ та ПТК;

впровадження, експлуатація та супроводження ППЗ та ПТК;

забезпечення у відділі належного використання ППЗ та серверного обладнання;

аналіз і ліквідація аварійних, екстремальних та непередбачених ситуацій, пов’язаних з роботою ППЗ та ПТК;

адміністрування систем резервного копіювання, відновлення та архівації даних відповідних ПТК.

Експлуатація і супроводження: АС «Є-Казна-ДБ», АС «Є-Казна-МБ», АС «Є-Казна Доходи», АС «Облік судових рішень», ІОС «Казначейство», АРМ «Мережа- М», АРМи «Клієнт Банку-Банк», АС «Optima WorkFlow», АС «Ліга:Закон», ПТК «Клієнт казначейства- Казначейство», АС «Є-Звітність», АС «Казна- Видатки», АС «Єдиний реєстр/Єдина мережа», АС «Доступ («Stop-Net»)» та іншого ППЗ і ПТК.

Експлуатація серверів баз даних MS-SQL, ORACLE, WEB-серверів, серверів з ППЗ.

Експлуатація та супроводження вузла електронної пошти національного банку України.

Забезпечення взаємодії між структурними підрозділами, управліннями казначейства та розпорядниками коштів шляхом наданням відповідного ППЗ.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

Керівництво питаннями використання ППЗ для автоматизації функціональних процесів та напрямів діяльності структурних підрозділів Головного управління Казначейства та управліннями Казначейства.

Впровадження нових ПТК, наданих Казначейством України та власних розробок ППЗ в структурних підрозділах Головного управління Казначейства та управліннях Казначейства.

Участь у впровадженні, супроводі функціональних ПТК, адміністрування баз даних в Головному управлінні Казначейства:

АС “Є- Казна”;

АС “Є- Казна- ДБ”;

АС “Є- Казна- Доходи”;

АС «Єдиний реєстр/Єдина мережа»;

Програмний комплекс підготовки на зовнішніх носіях вхідної інформації по казначейському обслуговуванню розпорядників бюджетних коштів (АРМ “Мережа– М”);

Автоматизована система формування звітності бюджету про виконання державного бюджету;

Автоматизована система формування звітності бюджету про виконання місцевих бюджетів;

ПТК системи дистанційного обслуговування (СДО “Клієнт Казначейства– Казначейство”;

Автоматизована система документообігу та контролю виконавської дисципліни «Optima WorkFlow»;

Програмне забезпечення по нормативно-правовій базі «Ліга-Закон».

Інші програмні продукти.

Навчання працівників Головного управління Казначейства та управлінь Казначейства роботі в ПТК, які використовуються в Головному управлінні Казначейства та в управліннях Казначейства.

Надання консультацій і роз'яснень спеціалістам Головного управління Казначейства та управлінь Казначейства з питань поточної експлуатації і використання ППЗ та ПТК. Розробка інструкцій, методичних та нормативних матеріалів з питань, що стосуються діяльності відділу.

Вивчення існуючого програмного забезпечення, сучасних розробок (операційні системи, системи управління базами даних, системи автоматизації програмування та проектування, телекомунікаційні комплекси, засоби захисту та збереження інформації тощо), визначення доцільності їх закупівель і застосування в діяльності Головного управління Казначейства та управлінь Казначейства.

Участь у проведенні щорічної інвентаризації рахунків, відкритих в Головному управлінні Казначейства та в управліннях Казначейства.

Організація збереження інформації, резервного копіювання та архівації даних в інформаційній системі Головного управління Казначейства.

Обслуговування та експлуатація серверів баз даних ORACLE та MS-SQL.

Тестові випробування програмних продуктів, наданих для впровадження в промислову експлуатацію в Головному управлінні Казначейства та управліннях Казначейства.

Підготовка та надання Казначейству України та його структурним підрозділам, фінансовим органам, установам та організаціям, інформації, передбаченої нормативно-правовими актами України, дорученнями Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, керівництва Казначейства України тощо.

Розробка на основі діючої нормативно-інструктивної бази виконання бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності, а також внутрішніх технічних завдань, постановок задач, інших документів подібного змісту та затверджених у встановленому порядку, відповідного інформаційного забезпечення, його експериментальна перевірка, передача створених і адаптованих програмних систем та комплексів структурним підрозділам Головного управління Казначейства та управлінь Казначейства для впровадження, супроводження і промислової експлуатації.

Супроводження нормативно-довідкової інформації, інформаційних баз даних загального користування, які використовуються в системі Головного управління Казначейства. Участь у формуванні та адмініструванні інформаційно-аналітичних баз даних Головного управління Казначейства.

Керівництво питаннями комп’ютеризації основних напрямів діяльності Головного управління Казначейства та управлінь Казначейства. Аналіз та узагальнення досвіду роботи управлінь Казначейства з питань комп’ютеризації і сприяння впровадженню його в діяльність Головного управління Казначейства. Розробка та подання керівництву Головного управління Казначейства пропозицій щодо вдосконалення інформаційно-обчислювальної системи.

Планування видатків на підтримку досягнутого рівня функціональності інформаційно-обчислювальної системи Головного управління Казначейства та управлінь Казначейства, її розвитку та вдосконалення. Участь у розробці пропозицій з питань розвитку та удосконалення інформаційно-обчислювальної системи Казначейства України.

Участь у підготовці договорів та угод з організаціями, установами, підприємствами на виконання робіт, що стосуються діяльності відділу, та їх супроводження.

Організація навчання спеціалістів з інформаційних технологій Головного управління Казначейства та управлінь Казначейства з метою підвищення кваліфікації.

Співпраця з керівниками інших структурних підрозділів Головного управління Казначейства, представниками установ, організацій щодо вирішення питань, пов’язаних із діяльністю Головного управління Казначейства. Надання методичної, практичної та консультаційної допомоги структурним підрозділам Головного управління Казначейства та управлінням Казначейства.

Розгляд, надання та/або участь у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб тощо.

Контроль за діяльністю управлінь Казначейства щодо правильного функціонування та експлуатації ППЗ та ПТК.

Опрацювання рішень колегії Казначейства України та Головного управління Казначейства, здійснення контролю за їх виконанням та узагальнення інформації структурних підрозділів Головного управління Казначейства та управлінь Казначейства про стан виконання рішень колегії, що стосується діяльності відділу.

Організація роботи відділу з виконання рішень та доручень керівництва Казначейства України та Головного управління Казначейства, а також наказів Казначейства України та Головного управління Казначейства, протокольних доручень апаратних нарад, підготовка пропозицій та/або прийняття рішень з цих питань.

Здійснення заходів щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Головного управління Казначейства. Участь у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади і керівництвом Головного управління Казначейства, з питань, що стосуються діяльності відділу.

Підготовка та надання інформації з питань основної діяльності відділу, в тому числі, для розміщення на веб-сайті Казначейства України.

Дотримання вимог чинного законодавства з питань технічного захисту інформації та державної таємниці.

Забезпечення дотримання працівниками структурного підрозділу правил протипожежної безпеки та охорони праці.

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділ має право:

4.1     Надавати в межах своїх функцій інформацію, пов’язану з виконанням покладених на відділ завдань, структурним підрозділам Головного управління Казначейства та управлінням Казначейства.

4.2     Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів Головного управління Казначейства та управлінь Казначейства інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ функцій.

4.3     Надавати консультації та роз’яснення з питань, які стосуються функцій відділу.

4.4     Вести листування з Казначейством України та управліннями Казначейства з питань, які належать до функцій відділу.

4.5     Використовувати наявну інформаційну та матеріально-технічну базу Головного управління Казначейства.

4.6     Виносити на обговорення керівництва питання, які пов’язані з виконанням функцій відділу.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1.   На посаду начальника відділу призначаються особи з вищою освітою магістра відповідного професійного спрямування, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільним володінням державною мовою.

5.2.    Посада начальника відділу відноситься до посад державної служби категорії “Б”.

5.3.    Начальник відділу несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, раціональний розподіл обов’язків між працівниками та виконання ними своїх службових обов’язків, забезпечує контроль за дотриманням працівниками відділу виконавчої та трудової дисципліни, вимог щодо складання документів та організації функціональних процесів, передбачених вимогами відповідних інструкцій та державними стандартами.

Начальник відділу має право:

Визначати і уточнювати функції і дії відділу та працівників відділу в процесі діяльності;

Вимагати від відповідних служб Головного управління Казначейства виконання своїх обов'язків і забезпечення необхідних умов для виконання основних завдань і функцій відділу;

Вимагати від співробітників відділу повного та у встановлений термін виконання розпоряджень і вказівок по всіх питаннях діяльності відділу;

Брати участь у розробці планів по роботі з кадрами, визначених у щорічній перспективі потреби в кадрах та формуванні замовлень на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників відділу;

Готувати подання на заохочення і підвищення в посаді працівників відділу;

Готувати подання на накладення стягнення і пониження в посаді працівників відділу;

Брати участь у перевірці професійної придатності спеціалістів при прийнятті на роботу у відділ;

Готувати подання керівництву Головного управління Казначейства щодо створення відповідних умов праці згідно чинних норм та вимог;

Вирішувати питання, які стосуються діяльності відділу, і видавати розпорядження в межах своєї компетенції на основі чинного законодавства.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідальність начальника відділу

6        Начальник відділу несе відповідальність за:

6.1     Порушення Присяги державного службовця, вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу, невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;

6.2     За невиконання або неналежне виконання покладених на нього функціональних обов'язків, передбачених цим положенням, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень;

6.3     Бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

6.4     Виконання явно злочинного наказу (розпорядження), доручення;

6.5     Неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами;

6.6     Порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни;

6.7     Розголошення відомостей про діяльність органів Державної казначейської служби України, що є державною або службовою таємницею;

6.8     Дотримання у службовій діяльності Правил внутрішнього службового розпорядку, правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії, роботи на персональних комп'ютерах;

6.9     За ефективне збереження та економне використання матеріальних ресурсів Головного управління Казначейства;

6.10   За дотримання вимог ведення діловодства в структурному підрозділі.

6.11   У відповідності з обов’язками та функціями відділу, начальник відділу несе відповідальність за:

Виконання покладених на відділ завдань та функцій;

Виконання планових завдань відділу у встановлені строки;

Підбір і розташування кадрів, підвищення їх кваліфікації;

Забезпечення необхідних умов праці згідно діючих норм і вимог та раціонального використання робочого часу працівниками відділу;

Збереження матеріальних цінностей та технічних засобів, що знаходяться у відділі.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

7.1       Взаємовідносини та зв’язки відділу з іншими структурними підрозділами Головного управління Казначейства здійснюються згідно з наказом головного управління Казначейства від 07.06.2018 р. № 99 «Про інструкцію з діловодства у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Івано- Франківській області».

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ КОРПОРАТИВНОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ, КОМПЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАХИСТУІНФОРМАЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відділ корпоративної телекомунікації, комп`ютерної техніки та захисту інформації (далі– відділ) Управління інформаційних технологій та захисту інформації (далі– Управління) є структурним підрозділом Управління інформаційних технологій та захисту інформації Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області (далі– Головного управління Казначейства) і підпорядковується начальнику Управління.

У своїй практичній діяльності відділ керується Конституцією України, законодавчими та нормативними актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Державної казначейської служби України (далі– Казначейство України), наказами Головного управління Казначейства, іншими нормативними, інструктивними та методичними документами, даним Положенням та річним планом Головного управління Казначейства.

Відділ очолює начальник, за його відсутності обов'язки начальника відділу виконує головний спеціаліст відділу.

Робота відділу ведеться по затвердженому річному плану Головного управління Казначейства, згідно з інструктивними та методологічними матеріалами у взаємодії з іншими структурними підрозділами Головного управління Казначейства, департаментом інформаційних технологій та захисту інформації Казначейства України, управлінням електронних сервісів Казначейства України, управлінням організаційних та технічних засобів безпеки Казначейства України, територіальними управліннями Казначейства України (далі– управління Казначейства).

2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основні завдання відділу:

Безперебійне та надійне функціонування засобів корпоративної телекомунікації та комп’ютерної техніки (далі- КТКТ);

Забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій в частині виконання вимог комплексної системи захисту інформації в Головному управлінні Казначейства.

Здійснення контролю за відповідним використанням засобів телекомунікації та комп’ютерної техніки;

Впровадження, експлуатація та супроводження засобів КТКТ;

Аналіз і ліквідація аварійних, екстремальних та непередбачених ситуацій, пов’язаних з роботою засобів КТКТ;

Технічний захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Головного управління Казначейства;

Створення, забезпечення функціонування та модернізація комплексних систем захисту інформації;

Організація та контроль виконання заходів щодо захисту електронних банківських документів у внутрішній платіжній системі Казначейства України та системі електронних платежів Національного банку України;

Забезпечення взаємодії між структурними підрозділами Головного управління Казначейства та управліннями Казначейства в питаннях, що належать до компетенції відділу;

Контроль за виконанням нормативно-правових актів України та розпорядчих документів Казначейства України та Головного управління Казначейства щодо забезпечення технічного та криптографічного захисту інформації;

Контроль за дотриманням правил обліку та зберігання засобів захисту інформації, безпечного їх використання посадовими особами, які виконують обробку електронних банківських документів.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

Забезпечення впровадження та ефективного функціонування інформаційно-обчислювальної системи Головного управління Казначейства та глобальної мережі Казначейства України.

Забезпечення впровадження автоматизованих робочих місць, автоматизованого опрацювання інформації в системі органів казначейства, а також здійснення контролю за його ефективним функціонуванням.

Участь у впровадженні програмно-технічних засобів взаємодії з Системою електронних платежів Національного банку України та забезпечення технологічної підтримки їх експлуатації. Забезпечення проведення міжбанківських розрахунків та внутрішніх платежів у національній валюті між органами Казначейства України через Систему електронних платежів Національного банку України.

Розробка пропозицій щодо впровадження засобів обчислювальної техніки в системі Головного управління Казначейства. Участь у проведенні досліджень системи управління та діяльності структурних підрозділів обласного апарату Головного управління Казначейства з метою визначення можливостей та доцільності автоматизації.

Організація збереження інформації, резервного копіювання, архівації для подальшого відновлення даних в інформаційній системі Головного управління Казначейства.

Участь у впровадженні та експлуатації програмно-технічних комплексів АРМ “Клієнт банку– Банк” та “Клієнт– Казначейство” та інших програмно-технічних комплексів.

Аналіз і ліквідація аварійних, екстремальних та непередбачених ситуацій, пов’язаних з роботою інформаційно-обчислювальної системи Головного управління Казначейства.

Адміністрування локальної обчислювальної мережі Головного управління Казначейства, експлуатація засобів електронної пошти, впровадження та супроводження загальносистемних програмних засобів.

Впровадження, супроводження системи мережевого менеджменту, захисту від мережевого вторгнення, антивірусного захисту, сервіс-диспетчерських служб інформаційно-обчислювальної системи Головного управління Казначейства.

Обслуговування та експлуатація серверного обладнання Головного управління Казначейства.

Обслуговування та налагодження комп’ютерної техніки, телекомунікаційного та мережевого обладнання, друкуючих засобів та іншої електронно- обчислювальної техніки.

Забезпечення обміну інформацією з органами Казначейства України в області.

Забезпечення інтерфейсного обміну даними з інформаційними системами Національного банку України, інших банківських установ, Міністерства фінансів України, органів Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, інших органів та розпорядників коштів.

Вивчення існуючого програмного забезпечення, новітніх розробок (операційні системи, системи управління базами даних, системи автоматизації програмування та проектування, телекомунікаційні комплекси, засоби захисту та збереження інформації тощо), визначення доцільності їх закупівель і застосування в діяльності органів Державного казначейства України у області.

Забезпечення захисту банківської інформації та надання послуг електронного цифрового підпису:

Організація впровадження і контроль за дотриманням, виконанням відповідальними особами правил зберігання та експлуатації засобів захисту інформації;

Організація та ведення обліку руху засобів захисту інформації, які є власністю Національного банку України;

Ведення діловодства з питань захисту банківської інформації;

Підготовка проектів наказів щодо надання відповідальним особам права засвідчення банківських документів особистим електронним цифровим підписом;

Ведення листування з Національним банком України з питань захисту інформації;

Контроль за виконанням вимог нормативних документів Національного банку України та Казначейства України щодо обладнання та порядку допуску до режимних приміщень, де обробляються електронні банківські документи, використовуються та зберігаються засоби захисту інформації;

Перевірка стану захисту банківської інформації в управліннях Казначейства, внесення пропозицій керівництву щодо вдосконалення системи її захисту;

Забезпечення генерації таємних та відкритих ключів відповідальними особами, сертифікація відкритих ключів у Національному банку України та акредитованому центрі сертифікації ключів Казначейства України;

Контроль за своєчасною заміною таємних ключів, правилами їх знищення відповідальними особами. Контроль оновлення таблиці відкритих ключів. Ведення архівів відкритих ключів операціоністів;

Перевірка працездатності програмного модуля генерації ключів, його копіювання, зберігання та знищення;

Перевірка отриманих звернень заявників на отримання сертифікатів відкритих ключів, їх скасування, блокування та поновлення. Збереження документів, на підставі яких були скасовані, блоковані чи поновлені зазначені сертифікати;

Забезпечення захисту персональних даних заявників, отриманих від них;

Надання консультацій з питань, пов’язаних з процедурою електронного цифрового підпису;

Експлуатація і технічне обслуговування спеціалізованого програмного забезпечення автоматизованого робочого місця адміністратора реєстрації;

Виконання вимог акредитованого центру сертифікації ключів з питань виконання функціональних обов’язків адміністратора реєстрації;

Порушення клопотання перед керівництвом щодо проведення службових розслідувань за фактами втрати, пошкодження засобів захисту інформації та інших порушень інформаційної безпеки;

Виконання робіт, пов’язаних з використанням електронно-цифрового підпису в Системі Дистанційного Обслуговування «Клієнт Казначейства– Казначейство».

Практична допомога районним та міським управлінням в питаннях налагодження роботи комп’ютерної техніки, серверів, локальних мереж та засобів передачі даних.

Організаційне, експертно-аналітичне, інформаційне та інше забезпечення діяльності керівництва Головного управління Казначейства.

Підготовка матеріалів (доповідні записки, доповіді, проекти наказів тощо) на засідання Колегії Головного управління Казначейства з питань, що виносяться на розгляд колегії.

Управління питаннями комп’ютеризації основних напрямів діяльності органів у, в тому числі з виїздом на місця. Аналіз та узагальнення досвіду роботи управлінь Казначейства з питань комп’ютеризації і сприяння впровадженню його в діяльність Головного управління Казначейства. Розробка та подання керівництву Головного управління Казначейства пропозицій щодо вдосконалення інформаційно-обчислювальної системи.

Планування видатків на підтримку досягнутого рівня функціональності інформаційно-обчислювальної системи органів Казначейства України в області, її розвитку та вдосконалення. Участь у розробці пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства України.

Планування, підготовка, проведення та реалізація процедур закупівель за бюджетними програмами для потреб комп’ютеризації органів Казначейства України в області.

Участь у підготовці договорів та угод з організаціями, установами, підприємствами на виконання робіт, що стосуються діяльності відділу, та їх супроводження.

Організація навчання спеціалістів з інформаційних технологій Головного управління Казначейства та управлінь Казначейства з метою підвищення кваліфікації.

Співпраця з керівниками інших структурних підрозділів Головного управління Казначейства, представниками установ, організацій щодо вирішення питань, пов’язаних із діяльністю Головного управління Казначейства. Надання методичної, практичної та консультаційної допомоги структурним підрозділам Головного управління Казначейства та управліннями Казначейства.

Розгляд, надання та/або прийняття участі у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб тощо.

Контроль за діяльністю та участь у перевірках роботи управлінь Казначейства.

Забезпечення зберігання та ведення обліку матеріальних цінностей, що знаходяться в експлуатації.

Опрацювання рішень колегії Казначейства України та Головного управління Казначейства, здійснення контролю за їх виконанням та узагальнення інформації структурних підрозділів Головного управління Казначейства, управлінь Казначейства про стан виконання рішень колегії.

Організація роботи структурного підрозділу з виконання рішень та доручень керівництва Казначейства України та Головного управління Казначейства, а також наказів, розпоряджень, рішень колегії Казначейства України та Головного управління Казначейства, протокольних доручень апаратних нарад, підготовка пропозицій та/або прийняття рішень з цих питань.

Здійснення заходів щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Головного управління Казначейства. Участь у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади і керівництвом Головного управління Казначейства.

Підготовка та надання інформації з питань основної діяльності відділу, в тому числі для розміщення на Веб-сайті Казначейства України.

Дотримання вимог чинного законодавства з питань технічного захисту інформації та державної таємниці.

Забезпечення дотримання працівниками відділу правил протипожежної безпеки та охорони праці.

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділ має право:

4.1.    Надавати в межах своїх функцій інформацію, пов’язану з виконанням покладених на відділ завдань, структурним підрозділам Головного управління Казначейства та управлінням Казначейства.

4.2.    Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів Головного управління Казначейства та управлінь Казначейства інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ функцій.

4.3.    Надавати консультації та роз’яснення з питань, які стосуються функцій відділу.

4.4.    Вести листування з Казначейством України та управліннями Казначейства з питань, які належать до функцій відділу.

4.5     Використовувати наявну інформаційну та матеріально-технічну базу Головного управління Казначейства.

4.6.    Виносити на обговорення керівництва питання, які пов’язані з виконанням функцій відділу.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1.    На посаду начальника відділу призначаються особи з вищою освітою магістра відповідного професійного спрямування, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільним володінням державною мовою.

5.2.    Посада начальника відділу відноситься до посад державної служби категорії “Б”.

5.3.    Начальник відділу несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, раціональний розподіл обов’язків між працівниками та виконання ними своїх службових обов’язків, забезпечує контроль за дотриманням працівниками відділу виконавчої та трудової дисципліни, вимог щодо складання документів та організації функціональних процесів, передбачених вимогами відповідних інструкцій та державними стандартами.

Начальник відділу має право:

Визначати і уточнювати функції і дії відділу та працівників відділу в процесі діяльності;

Вимагати від відповідних служб Головного управління Казначейства виконання своїх обов'язків і забезпечення необхідних умов для виконання основних завдань і функцій відділу;

Вимагати від співробітників відділу повного та у встановлений термін виконання розпоряджень і вказівок по всіх питаннях діяльності відділу;

Брати участь у розробці планів по роботі з кадрами, визначених у щорічній перспективі потреби в кадрах та формуванні замовлень на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників відділу;

Готувати подання на заохочення і підвищення в посаді працівників відділу;

Готувати подання на накладення стягнення і пониження в посаді працівників відділу;

Брати участь у перевірці професійної придатності спеціалістів при прийнятті на роботу у відділ;

Готувати подання керівництву Головного управління Казначейства щодо створення відповідних умов праці згідно чинних норм та вимог;

Вирішувати питання, які стосуються діяльності відділу, і видавати розпорядження в межах своєї компетенції на основі чинного законодавства.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідальність начальника відділу

6        Начальник відділу несе відповідальність за:

Порушення Присяги державного службовця, вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу, невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;

За невиконання або неналежне виконання покладених на нього функціональних обов'язків, передбачених цим положенням, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень;

Бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

Виконання явно злочинного наказу (розпорядження), доручення;

Неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами;

Порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни;

Розголошення відомостей про діяльність органів Державної казначейської служби України, що є державною або службовою таємницею;

Дотримання у службовій діяльності Правил внутрішнього службового розпорядку, правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії, роботи на персональних комп'ютерах;

За ефективне збереження та економне використання матеріальних ресурсів Головного управління Казначейства;

За дотримання вимог ведення діловодства в структурному підрозділі.

Виконання покладених на відділ завдань та функцій;

Виконання планових завдань відділу у встановлені строки;

Підбір і розташування кадрів, підвищення їх кваліфікації;

Забезпечення необхідних умов праці згідно діючих норм і вимог та раціонального використання робочого часу працівниками відділу;

Збереження матеріальних цінностей та технічних засобів, що знаходяться у відділі.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

7.1       Взаємовідносини та зв’язки відділу з іншими структурними підрозділами Головного управління Казначейства здійснюються згідно з наказом головного управління Казначейства від 07.06.2018 р. № 99 «Про інструкцію з діловодства у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Івано- Франківській області».

[ДОД1]

[ДОД1]

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux