(0342) 559-724
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English

09-Управління бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів

                                                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                                                      Наказ Головного управління Державної казначейської

                                                                                                                                                                                                                                        служби України в Івано-Франківській області

                                                                                                                                                                                                      від 06.07.2018р.  № 111

ПОЛОЖЕННЯ

про управління бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів Головного управління Державної казначейської служби України

в Івано-Франківській області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів (далі Управління) є самостійним структурним підрозділом Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області (далі - Головне управління Казначейства).

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції законів України,  актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Міністерства фінансів України, дорученнями Міністра фінансів України, його першого заступника та заступників, наказами Казначейства, дорученнями Голови Казначейства, актами місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, наказами Головного управління Казначейства, Положенням про Головне управління Казначейства та цим Положенням.

1.3. Діяльність Управління координується і направляється заступником начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

1.4. До складу управління входять:

відділ бухгалтерського обліку;

відділ оперативного контролю за виконанням операцій з бюджетів;

1.5. Управління очолює начальник-головний бухгалтер, який призначається та звільняється з посади наказом начальника Головного управління Казначейства. За відсутності начальника Управління-головного бухгалтера його обов’язки виконує заступник начальника Управління-начальник відділу бухгалтерського обліку-заступник головного бухгалтера.

1.6. Начальник Управління-головний бухгалтер при необхідності вносить зміни та доповнення до Положення, які погоджуються заступником начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків та затверджуються начальником Головного управління Казначейства у встановленому порядку.

1.7. Положення підписується начальником Управління-головним бухгалтером та вступає в силу з моменту його затвердження.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Управління є:

2.1. Забезпечення бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів.

2.2. Здійснення контролю за достовірним відображенням операцій з виконання бюджетів на рахунках бюджетного, управлінського обліку, позабалансового обліку.

2.3. Забезпечення дотримання встановлених методологічних засад ведення бухгалтерського обліку.

2.4. Забезпечення внутрішнього контролю при накладанні підпису головного бухгалтера.

2.5. Забезпечення відкриття та закриття рахунків та формування справ з юридичного оформлення рахунків.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

3.1. Щоденне формування, перевірка та надання Департаменту фінансів ОДА інформації про стан виконання місцевих бюджетів за видатками відповідно до вимог наказу Міністерства України від 11.03.2008р. № 373 «Про затвердження формату та регламенту обміну інформацією між місцевими фінансовими органами та територіальними органами ДКУ».

3.2. Прийом заяв від органу ДФС для відкриття в АС «Є-Казна» (САБ) балансового рахунку 3719 «Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування» в установленому законодавством порядку.

3.3. Набір та проведення платіжних доручень на перерахування коштів до ДКСУ згідно розпорядження Головного управління Казначейства.

3.4. Набір та проведення платіжних доручень на підкріплення коштами рахунків територіальних органів ДФС у межах поточних надходжень за день у цілому по регіону за відповідним видом платежу.

3.5. Отримання підкріплення від ДКСУ для погашення заборгованості з повернення коштів єдиного соціального внеску.

3.6. Формування та передача органу ДФС оборотно-сальдової відомості за надходженнями страхових коштів за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування на паперових носіях, звірка виписок та їх візування.

3.7. Проведення звірки з органом ДФС.

3.8. Виконання розрахункових документів шляхом підписання  електронним цифровим підписом (другим підписом - головного бухгалтера) на розрахункових документах на повернення надходжень до обласного бюджету та судових рішень.

3.9. Ведення книг відкритих/закритих рахунків в електронному вигляді, перевірка, накладання електронних підписів, архівування.

3.10. Тестування отриманого від розробників програмного забезпечення згідно завдань Державної казначейської служби України з питань, що відносяться до діяльності Управління.

3.11. Формування щоденної звітності за надходженнями після автоматичного перенесення залишків коштів та її перевірка.

3.12. Здійснення контролю за виконанням операцій з погашення технічного кредиту.

3.13. Зарахування коштів на рахунки місцевих бюджетів позик за рахунок ЄКР відповідно до розпорядження Головного управління Казначейства.

3.14. Перевірка щоденних балансів перед закриттям операційного дня.

3.15. Друк звітів про виконання державного та місцевих бюджетів за надходженнями та перевірка їх на відповідність щоденним оборотно-сальдовим балансам в розрізі рахунків 6 класу. Надання на перевірку та підпис до інших структурних підрозділів та керівництву.

3.16. Перевірка, підпис щоденного оборотно-сальдового балансу в електронному вигляді за попередній операційний день в АС «Є-Казна» (САБ), архівування.

3.17. Звірка аналітичного обліку з синтетичним.

3.18. Аналіз та усунення помилок, складання та виконання бухгалтерських довідок на здійснення корегування.

3.19. Формування справ «Звіт про виконання державного (місцевого) бюджету за доходами та іншими надходженнями».

3.20. Перевірка наявності  та аналіз залишків на КЕКВ 0000 по області. Контроль за відновленням касових видатків.

3.21. Звірка і зведення операційного дня в АС «Є-Казна» (САБ).

3.22. Передача справ до поточного архіву.

3.23. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій по наданню та поверненню кредитів бюджетів.

3.24. Здійснення контролю за виконанням операцій по заключенню рахунків бухгалтерського обліку виконання  державного та місцевих бюджетів.

3.25. Проведення оцінки виконання головними бухгалтерами бюджетних установ своїх повноважень.

3.26. Розгляд невияснених сум на рахунку 3811, зарахування та повернення.

3.27. Проведення звірки з Фондом соціального страхування на випадок безробіття та контроль за відображенням коштів фондів на рахунках 8 класу.

3.28. Щомісячне формування та надання до Державної казначейської служби України інформації щодо залишків на рахунках 3712.

3.29. Здійснення контролю щодо оборотів на рахунках 6, 7, 8 класів в програмних комплексах АС «Є-Казна Доходи» та АС «Є-Казна» (САБ).

3.30. Забезпечення дотримання встановлених методологічних засад ведення бухгалтерського обліку.

3.31. Перевірка документів, поданих клієнтами для отримання чекової книжки.

3.32. Передача чекової книжки шляхом оформлення акту прийому-передачі.

3.33. Перевірка заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки.

3.34. Перевірка чеку на отримання готівки від клієнта.

3.35. Консолідація заявок на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки.

3.36. Оформлення чеку на отримання готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки.

3.37. Формування меморіального ордеру на перерахування коштів з рахунку 1223 «Рахунки ДКСУ в установах банків для виплати готівкових коштів» на рахунок 1241 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою».

3.38. Формування реєстру сформованих платіжних документів на перерахування готівки.

3.39. Складання угод з комерційними банками та відкриття в уповноважених банках рахунків 257 групи для обслуговування готівки.

3.40. Перевірка платіжних документів на правильність оформлення та відповідність КЕКВ сутності платежу та проставляння підпису операціоніста та головного бухгалтера на меморіальних документах в електронному вигляді.

3.41. Звірка реєстрів розрахункових документів та першого примірника розрахункових документів.

3.42. Занесення до бази даних АС «Є-Казна» (САБ) розрахункових документів на перерахування (повернення) надходжень до обласного бюджету через АС «Є-Казна» (WEB).

3.43. Виконання розрахункових документів шляхом підписання  електронним цифровим підписом (другим підписом - головного бухгалтера)  розрахункових документів на повернення надходжень до обласного бюджету.

3.44. Формування та друк інформації з АС «Є-Казна» ДБ та АС «Є-Казна» (WEB).

3.45. Звірка дебетових оборотів за балансовими рахунками Довідки розрахункових документів, сформованих в АС «Є-Казна» (WEB), з дебетовими оборотами по балансових рахунках, сформованих в АС «Є-Казна» (САБ).  Аналіз та усунення помилок.

3.46. Формування справи та друк бухгалтерських документів з АС «Є-Казна» ДБ, АС «Є-Казна» (WEB) та АС «Є-Казна» (САБ).

3.47. Звірка і зведення операційного дня в АС «Є-Казна» ДБ та АС «Є-Казна» (WEB).

3.48. Передача справ до поточного архіву.

3.49. Щоденне надання інформації до ДКСУ щодо руху коштів на рахунках інших клієнтів.

3.50. Перевірка документів, поданих клієнтами для відкриття/закриття рахунків.

3.51. Укладання договорів на розрахунково-касове обслуговування розпорядників (одержувачів) та інших клієнтів.

3.52. Укладання договорів про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням ПТК «Клієнт Казначейства-Казначейство» з розпорядниками (одержувачами) та іншими клієнтами.

3.53. Ведення реєстру СДО по клієнтам, що обслуговуються в Головному управлінні Казначейства.

3.54. Відкриття/закриття рахунків на підставі поданих заявок клієнтів.

3.55. Повідомлення розпорядників (одержувачів) та інших клієнтів про відкриті/закриті рахунки.

3.56. Отримання від розпорядників (одержувачів) та інших клієнтів оновлених переліків відкритих рахунків та звірка їх з в АС «Є-Казна» ДБ та АС «Є-Казна» (WEB).

3.57. Формування справ з юридичного оформлення рахунків розпорядників (одержувачів) та інших клієнтів.

3.58. Формування справ з юридичного оформлення рахунків структурних підрозділів Головного управління Казначейства.

3.59. Формування справ з юридичного оформлення рахунків за надходженнями Управлінь Казначейства в районах та містах.

3.60. Реєстрація відкритих та закритих рахунків в книзі відкритих та закритих рахунків Головного управління Казначейства та формування цієї книги станом на 1 число кожного місяця та в повному обсязі станом на 1 листопада та 1 січня.

3.61. Перевірка Карток із зразками підписів та відбитка печатки і документів, що підтверджують дані зазначених в Картці, на відповідність вимогам наказу Міністерства фінансів України від 22.06.2012р. за № 758 .

3.62. Надання роз’яснень з приводу відкриття рахунків та Картки із зразками підписів та відбитка печатки.

3.63. Формування Витягів з Єдиного реєстру підприємств, організацій та установ в разі зміни керівника, назви або ЄДРПОУ клієнта і звірка їх з Картками із зразками підписів та відбитка печатки.

3.64. Складання попереджень та протоколів в разі виявлених порушень по Головному управлінню Казначейства.

3.65. Складання попереджень та розпоряджень на призупинення операцій в разі виявлення бюджетних правопорушень.

3.66. Проведення інвентаризації рахунків, активів і зобов’язань та результатів виконання бюджетів.

3.67. Участь в межах компетенції Управління у підготовці та проведенні семінарів, нарад, навчання спеціалістів з питань організації обслуговування клієнтів та бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів.

3.68. Контроль за діяльністю управлінь Державної казначейської служби України в районах та містах з питань, що належать до компетенції Управління.

3.69. Виконання інших доручень та завдань керівництва.

4. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Виконуючи зазначені функції, Управління має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Головного управління Казначейства, управлінь Державної казначейської служби України в районах та містах документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, пов'язаних з роботою Управління.

4.2. Залучати за згодою керівників інших структурних підрозділів Головного управління Казначейства відповідних фахівців для здійснення заходів, які проводяться Управлінням та розгляду питань, що відносяться до його функцій.

4.3. Надавати структурним підрозділам Головного управління Казначейства та управлінням Державної казначейської служби в районах та містах, органам ДФСУ, підприємствам та організаціям роз'яснення та консультації з питань, що входять до його компетенції.

4.4. Вести листування з Державною казначейською службою України, установами з питань, які належать до його компетенції.

4.5. Використовувати наявну інформаційну, технічну та матеріальну бази Головного управління Казначейства.

4.6. Вносити пропозиції щодо нормативно-правових актів та програмного забезпечення, яке використовують в своїй роботі працівники Управління для належного виконання ними своїх обов'язків.

4.7. В установленому порядку ініціювати і організовувати спільно з фахівцями інших структурних підрозділів Головного управління Казначейства семінари та наради з питань, які відносяться до компетенції Управління.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Управління  очолює начальник управління-головний бухгалтер, який призначається та звільняється з посади наказом начальника Головного управління Казначейства. Посада начальника Управління відноситься до посад державної служби категорії «Б».

5.2. Начальник Управління-головний бухгалтер в межах наданих йому прав та повноважень:

5.2.1. Розробляє положення про Управління та подає на погодження заступнику начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків та затвердження наказом Головного управління Казначейства.

5.2.2. Надає пропозиції для формування проекту річного плану Головного управління Казначейства.

5.2.3. Бере участь у розробці номенклатури справ Управління та здійснює контроль за дотриманням працівниками Управління встановленого порядку роботи з документами з моменту їх створення або надходження до відправлення та передачі в архів.

5.2.4. Готує пропозиції та/або приймає рішення при розгляді вхідної кореспонденції, за дорученнями керівництва, за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами.

5.2.5. Організовує роботу Управління з виконання наказів, рішень та доручень керівництва Головного управління Казначейства та надає методичну допомогу з її виконання.

5.2.6. Бере участь у щотижневих оперативних нарадах, які проводяться начальником Головного управління Казначейства.

5.2.7. Підписує електронним підписом головного бухгалтера платіжні документи в АС «Є-Казна».

5.2.8. Надає дозволи на відкриття та закриття рахунків розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, перевіряє та засвідчує картки із зразками підписів.

5.2.9. Бере участь в оцінці виконання головними бухгалтерами бюджетних установ своїх повноважень.

5.2.10. Організовує роботу по проведенню інвентаризації рахунків в Головному управлінні Казначейства та управліннях Державної казначейської служби України в районах та містах.

5.2.11. Систематично підвищує свою кваліфікацію, вивчає нормативні документи та законодавчі акти, які мають відношення до діяльності органів Державної казначейської служби України та сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації працівників управління.

5.2.12. Здійснює заходи щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей з керівниками та головними бухгалтерами управлінь Державної казначейської служби України в районах та містах, бере участь у нарадах, колегіях, які проводяться керівництвом Головного управління Казначейства.

5.2.13. Співпрацює з керівниками інших структурних підрозділів Головного управління Казначейства, представниками установ, організацій щодо вирішення питань, пов’язаних із діяльністю Управління.

 5.2.14. Надає пропозиції щодо матеріального заохочення працівників Управління та вжиття заходів до порушників виконавської та трудової дисципліни, контролює використання робочого часу працівниками Управління та затверджує Табель обліку використання робочого часу.

 5.2.15. Відповідає за підготовку та надання інформації на запити фізичних та юридичних осіб у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Виконуючи  функції,  начальник Управління несе відповідальність за:

6.1. Порушення Присяги державного службовця, вияв неповаги до держави,

Державних символів України, Українського народу, невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця.

6.2. Неналежне виконання пунктів даного Положення, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень.

6.3. Бездіяльність або невикористання наданих йому прав.

6.4. Виконання явно злочинного наказу (розпорядження), доручення.

6.5. Неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами.

6.6. Порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни.

6.7. Розголошення відомостей про діяльність органів Державної казначейської служби України, що є державною або службовою таємницею.

6.8. Дотримання у службовій діяльності Правил внутрішнього службового розпорядку, правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії, роботи на персональних комп’ютерах.

6.9. За ефективне збереження та економне використання матеріальних ресурсів Головного управління Казначейства.

6.10. За дотримання вимог ведення діловодства в Управлінні.

6.11. Надання оперативної та місячної інформації у встановлені терміни та в повному обсязі.

6.12. Здійснення контролю за відображенням операцій про виконання бюджетів.

6.13. Забезпечення контролю при накладанні підпису головного бухгалтера в межах повноважень, визначених наказами Державної казначейської служби України та Міністерства фінансів України.

6.14. Своєчасний розгляд та надання відповідей на листи, звернення та запити Державної казначейської служби України, управлінь Державної казначейської служби України в районах та містах, інших установ з питань, що належать до компетенції Управління.

6.15. Працівники Управління у відповідності до чинного законодавства несуть персональну відповідальність за:

неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;

розголошення відомостей про діяльність Державної казначейської служби України та її органів, що є службовою таємницею;

недотримання правил поведінки державного службовця, Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної охорони, техніки безпеки, виробничої санітарії та професійно-ділової етики;

неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, матеріальних цінностей, які знаходяться в їх користуванні;

порушення трудової дисципліни.

 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ УПРАВЛІНННЯ

7.1. Діяльність Управління координується заступником начальника Головного управління Казначейства.

7.2. Рішення про прийняття, переміщення і звільнення з роботи начальника Управління та інших працівників Управління приймається начальником Головного управління Казначейства.

7.3. Посадові інструкції працівників Управління затверджує начальник Головного управління Казначейства або заступник начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов'язків.

7.4. Управління отримує на виконання розпорядчі документи від інших структурних підрозділів Головного управління Казначейства.

7.5. Управління отримує первинні документи від структурних підрозділів Головного управління Казначейства.

7.6. Погоджує з заступником начальника та надає на підпис керівнику інформації до Державної казначейської служби України і листування з управліннями Державної казначейської служби України в районах і містах та іншими установами.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку

управління бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів Головного управління Державної казначейської служби України

в Івано-Франківській області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області (далі - Відділ) є структурним підрозділом в складі управління бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів (далі-Управління) Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області (далі – Головне управління Казначейства).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції законів України,  актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Міністерства фінансів України, дорученнями Міністра фінансів України, його першого заступника та заступників, наказами Казначейства, дорученнями Голови Казначейства, актами місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, наказами Головного управління Казначейства, Положенням про Головне управління Казначейства, Положенням про Управління та цим Положенням.

1.3. Діяльність Відділу координується і направляється начальником Управління-головним бухгалтером.

1.4. Відділ очолює заступник начальника управління бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів-начальник відділу бухгалтерського обліку-заступник головного бухгалтера, який призначається та звільняється з посади наказом начальника Головного управління Казначейства. За відсутності заступника начальника управління бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів-начальника відділу бухгалтерського обліку-заступника головного бухгалтера його обов’язки виконує заступник начальника Відділу.

1.5. Заступник начальника управління бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів-начальник відділу бухгалтерського обліку-заступник головного бухгалтера при необхідності вносить зміни та доповнення до Положення про Відділ, яке затверджується наказом Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області.

1.6. Положення підписується заступником начальника управління бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів-начальником відділу бухгалтерського обліку-заступником головного бухгалтера  та вступає в силу з моменту його затвердження.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Відділу є:

2.1. Забезпечення бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів.

2.2. Здійснення контролю за достовірним відображенням операцій з виконання бюджетів на рахунках бюджетного, управлінського обліку, позабалансового обліку.

2.3. Забезпечення дотримання встановлених методологічних засад ведення бухгалтерського обліку.

2.4. Забезпечення відкриття та закриття рахунків та формування справ з юридичного оформлення рахунків.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

3.1. Щоденне формування, перевірка та надання Департаменту фінансів ОДА інформації про стан виконання місцевих бюджетів за видатками відповідно до вимог наказу Міністерства України від 11.03.2008 № 373 «Про затвердження формату та регламенту обміну інформацією між місцевими фінансовими органами та територіальними органами ДКУ».

3.2. Прийом заяв від органу ДФС для відкриття в АС «Є-Казна» (САБ) балансового рахунку 3719 «Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування» в установленому законодавством порядку.

3.3. Набір та проведення платіжних доручень на перерахування коштів до ДКСУ згідно розпорядження Головного управління Казначейства.

3.4. Набір та проведення платіжних доручень на підкріплення коштами рахунків 3719 територіальних органів ДФС у межах поточних надходжень за день у цілому по області за відповідним видом платежу.

3.5. Отримання підкріплення від ДКСУ для погашення заборгованості з повернення коштів єдиного соціального внеску.

3.6. Формування та передача органу ДФС оборотно-сальдової відомості за надходженнями страхових коштів за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування на паперових носіях, звірка виписок та їх візування.

3.7. Проведення звірки з органом ДФС.

3.8. Тестування отриманого від розробників програмного забезпечення згідно завдань Державної казначейської служби України з питань, що відносяться до діяльності Відділу.

3.9. Формування щоденної звітності за надходженнями після автоматичного перенесення залишків коштів та її перевірка.

3.10. Здійснення контролю за виконанням операцій з погашення технічного кредиту.

3.11. Зарахування коштів позик на рахунки місцевих бюджетів  за рахунок ЄКР відповідно до розпорядження Головного управління Казначейства.

3.12. Перевірка щоденних балансів в чотирьох програмних комплексах перед закриттям операційного дня в:

- АС «Є-Казна» (САБ),

- АС «Є-Казна» (WEB),

- АС «Є-Казна» (ДБ),

- АС «Є-Казна» (Доходи).

3.13. Друк звітів про виконання державного та місцевих бюджетів за надходженнями та перевірка їх на відповідність щоденним оборотно-сальдовим балансам в розрізі рахунків 6 класу в  АС «Є-Казна» (Доходи) та  АС «Є-Казна» (САБ). Надання на перевірку та підпис до інших структурних підрозділів та керівництву.

3.14. Перевірка, підпис щоденного оборотно-сальдового балансу в електронному вигляді за попередній операційний день в АС «Є-Казна» (САБ), архівування.

3.15. Звірка аналітичного обліку з синтетичним в:

- АС «Є-Казна» (САБ),

- АС «Є-Казна» (WEB),

- АС «Є-Казна» (ДБ),

- АС «Є-Казна» (Доходи).

3.16. Формування справ «Звіт про виконання державного (місцевого) бюджету за доходами та іншими надходженнями».

3.17. Контроль за відновленням касових видатків на початку бюджетного року.

3.18. Звірка і зведення операційного дня:

- формування оборотно-сальдових відомостей в розрізі балансових рахунків 1673 «зобов’язання інших органів Казначейства України за іншими коштами», 1541 «короткострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок ЄКР», 3112 та 3122 «кошти державного бюджету», звірка з первинними документами;

- формування звіту 876 «Оборотно-сальдовий баланс (скорочена) АС «Є-Казна» (ДБ)

- формування звіту 877 «Виправляючі проведення» по ГУДКСУ та по області, в телефонному режимі та у вигляді листів здійснення зауважень управлінням Державної казначейської служби України в районах та містах;

- формування звітів 1209 та 1210 «Інформація про повернення коштів, помилково та надміру зарахованих»;

- формування та аналіз звітів 1035 та 1036 «Реєстри коригуючих проведень»;

- формування та друк звіту 1021 «Відомість залишків по КЕКВ 0000» по ГУДКСУ та управлінь Державної казначейської служби України в районах та містах, отримання та аналіз пояснень від управлінь Державної казначейської служби України в районах та містах .

3.19. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій по наданню та поверненню кредитів бюджетів:

- отримання та опрацювання листів від розпорядників, одержувачів коштів;

- аналіз повернених кредитів в АС «Є-Казна» (САБ);

- контроль для відображення сум наданих кредитів місцевого та державного    бюджету;

- складання бухгалтерської довідки;

- проведення меморіальних ордерів .

3.20. Формування та аналіз звіту 1205  «Контроль спец параметрів відкритих  аналітичних рахунків», робота над усуненням помилок управлінь Державної казначейської служби України в районах та містах.

3.21. Передача справ до поточного архіву.

3.22. Здійснення контролю за виконанням операцій по заключенню рахунків бухгалтерського обліку виконання  державного та місцевих бюджетів.

3.23. Проведення оцінки виконання головними бухгалтерами бюджетних установ своїх повноважень.

3.24. Розгляд невияснених сум на рахунку 381161 в МФО 836014:

- отримання  та опрацювання листів від управлінь в містах та районах;

- повернення , зарахування або пере акредитація коштів.

3.25. Проведення звірки з Фондом соціального страхування на випадок безробіття та контроль за відображенням коштів фондів на рахунках 8 класу.

3.26. Щомісячне формування та надання до Державної казначейської служби України інформацій :

щодо залишків на рахунках 3712.

3.27. Здійснення контролю щодо оборотів на рахунках 6, 7, 8 класів в програмних комплексах АС «Є-Казна Доходи» та АС «Є-Казна» (САБ).

3.28. Перевірка документів, поданих клієнтами для відкриття/закриття рахунків.

3.29. Укладання договорів на розрахунково-касове обслуговування розпорядників (одержувачів) та інших клієнтів.

3.30. Укладання договорів про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням ПТК «Клієнт Казначейства-Казначейство» з розпорядниками (одержувачами) та іншими клієнтами.

3.31. Внесення даних до реєстру СДО по клієнтам, що обслуговуються в Головному управлінні Казначейства, на підставі отриманих документів від клієнтів та управління інформаційних технологій та захисту інформації:

- внесення даних клієнтів згідно поданої анкети клієнтом на підключення до системи дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства - Казначейство»;

- внесення даних щодо отримання електронно-цифрового підпису;

- внесення даних щодо наявності носіїв ключової інформації;

- отримання Заявок про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство», перевірка відповідності підписів користувачів та відбитка печатки установи зразкам та реквізитів рахунків установи, підписання та передача до управління інформаційних технологій та захисту інформації для підключення рахунків клієнтів ;

- отримання Заявок про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство» від управління інформаційних технологій та захисту інформації, занесення даних до реєстру клієнтів СДО щодо першого користувача та повернення одного примірника клієнту ;

- внесення Акту про підключення, отриманого від управління інформаційних технологій та захисту інформації, до системи дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства-Казначейство»;

- формування звіту 1238 «Реєстр документів СДО по обліку платіжних доручень»;

- внесення дати першого платежу клієнта.

3.32. Відкриття рахунків згідно заявок клієнтів (додаток № 6 до наказу від 22.06.2012 № 758) та повідомлення розпорядників (одержувачів) та інших клієнтів про відкриті/закриті рахунки. Отримання електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків:

- формування звіту 878 « Повідомлення про відкриття/закриття рахунка » ;

- формування звіту 4999 «Повідомлення про облік рахунку в ДПІ;

3.33. Аналіз відкритих рахунків, закриття рахунків на основі заявки про закриття рахунків (додаток 11). Аналіз та закриття напрямів фінансування, на які припинено фінансування.

3.34. Отримання від розпорядників (одержувачів) та інших клієнтів оновлених переліків відкритих рахунків та звірка їх з в АС «Є-Казна» ДБ та АС «Є-Казна» (WEB).

3.35. Формування справ з юридичного оформлення рахунків структурних підрозділів Головного управління Казначейства.

3.36. Формування справ з юридичного оформлення рахунків за надходженнями Управлінь Казначейства в районах та містах.

3.37. Реєстрація відкритих та закритих рахунків в книзі відкритих та закритих рахунків Головного управління Казначейства та формування цієї книги станом на 1 число кожного місяця та в повному обсязі станом на 1 листопада та 1 січня. Ведення книг відкритих, закритих рахунків в електронному вигляді, перевірка, накладання  електронних підписів, архівування з програм:

-АС «Є-Казна» (САБ),

-АС «Є-Казна» (WEB).

-АС «Є-Казна» (ДБ),

-АС «Є-Казна»(Доходи).

3.38. Отримання від відділу мережі та упорядкування установчих документів (реєстраційної картки, положення або статуту, довідки про включення до мережі) до справи з юридичного оформлення рахунків.

3.39. Перевірка Карток із зразками підписів та відбитка печатки і документів, що підтверджують дані зазначених в Картці, на відповідність вимогам наказу Міністерства фінансів України від 22.06.2012р. за № 758 (перевірка наказів про право надання підписів, про призначення, копії засвідчених належним чином  паспортів, ідентифікаційних кодів, звірка переліків рахунків).

3.40. Надання роз’яснень з приводу відкриття рахунків та Картки із зразками підписів та відбитка печатки.

3.41. Формування Витягів з Єдиного реєстру підприємств, організацій та установ в разі зміни керівника, назви або ЄДРПОУ клієнта і звірка їх з Картками із зразками підписів та відбитка печатки.

3.42. Складання попереджень та протоколів в разі виявлених порушень по клієнтах Головного управління Казначейства.

3.43. Складання попереджень та розпоряджень на призупинення операцій в разі виявлення бюджетних правопорушень.

3.44. Формування справ з юридичного оформлення рахунків розпорядників (одержувачів) та інших клієнтів.

3.45. Проведення інвентаризації рахунків, активів і зобов’язань та результатів виконання бюджетів:

- звірка рахунків, зазначених у переліках рахунків, які додаються до карток із зразками підписів, з даними звіту 885  «Повідомлення про відкриття рахунків»  та книгою рахунків, сформованими на 1 листопада;

- складання таблиці інвентаризації за результатами аналізу інформації щодо рахунків, відкритих в Головному управлінні Казначейства, яка разом із пропозиціями надається в відділ бухгалтерського обліку для консолідації.

3.46. Участь в межах компетенції Відділу у підготовці та проведенні семінарів, нарад, навчання спеціалістів з питань організації обслуговування клієнтів та бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів.

3.47. Контроль за дотриманням методологічних засад ведення бухгалтерського обліку управліннями Державної казначейської служби України в районах та містах.

3.48. Виконання інших доручень та завдань керівництва.

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

Виконуючи зазначені функції, Відділ має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Головного управління Казначейства, управлінь Державної казначейської служби України в районах та містах документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, пов'язаних з роботою Відділу.

4.2. Залучати за згодою керівників інших структурних підрозділів Головного управління Казначейства відповідних фахівців для здійснення заходів, які проводяться у Відділі та розгляду питань, що відносяться до його функцій.

4.3. Надавати структурним підрозділам Головного управління Казначейства та управлінням Державної казначейської служби в районах та містах, органам ДФСУ, підприємствам та організаціям роз'яснення та консультації з питань, що входять до його компетенції.

4.4. Вести листування з Державною казначейською службою України, установами з питань, які належать до його компетенції.

4.5. Використовувати наявну інформаційну, технічну та матеріальну бази Головного управління Казначейства.

4.6. Вносити пропозиції щодо нормативно - правових актів та програмного забезпечення, яке використовують в своїй роботі працівники Відділу для належного виконання ними своїх обов'язків.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Відділ  очолює заступник начальника управління бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів-начальник відділу бухгалтерського обліку-заступник головного бухгалтера, який призначається та звільняється з посади наказом начальника Головного управління Казначейства. Посада заступника начальника управління бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів-начальника відділу бухгалтерського обліку-заступника головного бухгалтера відноситься до посад державної служби категорії «Б».

5.2. Заступник начальника управління бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів-начальник відділу бухгалтерського обліку-заступник головного бухгалтера в межах наданих йому прав та повноважень:

5.2.1. Розробляє положення про Відділ та подає на погодження заступнику начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків та затвердження наказом Головного управління Казначейства.

5.2.2. Бере участь у розробці номенклатури справ Відділу та здійснює контроль за дотриманням працівниками Відділу встановленого порядку роботи з документами з моменту їх створення або надходження до відправлення та передачі в архів.

5.2.3. Готує пропозиції та/або приймає рішення при розгляді вхідної кореспонденції, за дорученнями керівництва, за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами.

5.2.4. Організовує роботу Відділу з виконання наказів, рішень та доручень керівництва Головного управління Казначейства.

5.2.5. Надає дозволи на відкриття та закриття рахунків розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, перевіряє та засвідчує картки із зразками підписів.

5.2.6. Бере участь в оцінці виконання головними бухгалтерами бюджетних установ своїх повноважень.

5.2.7. Систематично підвищує свою кваліфікацію, вивчає нормативні документи та законодавчі акти, які мають відношення до діяльності органів Державної казначейської служби України та сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації працівників Відділу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Виконуючи  функції,  заступник начальника управління бухгалтерського обліку-начальник  відділу бухгалтерського обліку-заступник головного бухгалтера несе відповідальність за:

6.1. Порушення Присяги державного службовця, вияв неповаги до держави,

Державних символів України, Українського народу, невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця.

6.2. Неналежне виконання пунктів даного Положення, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень.

6.3. Бездіяльність або невикористання наданих йому прав.

6.4. Виконання явно злочинного наказу (розпорядження), доручення.

6.5. Неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами.

6.6. Порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни.

6.7. Розголошення відомостей про діяльність органів Державної казначейської служби України, що є державною або службовою таємницею.

6.8. Дотримання у службовій діяльності Правил внутрішнього службового розпорядку, правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії, роботи на персональних комп’ютерах.

6.9. За ефективне збереження та економне використання матеріальних ресурсів Головного управління Казначейства.

6.10. За дотримання вимог ведення діловодства в Відділі.

6.11. Надання оперативної та місячної інформації у встановлені терміни та в повному обсязі.

6.12. Здійснення контролю за відображенням операцій про виконання бюджетів.

6.13. Своєчасний розгляд та надання відповідей на листи, звернення та запити Державної казначейської служби України, управлінь Державної казначейської служби України в районах та містах, інших установ з питань, що належать до компетенції Відділу.

6.14. Працівники Відділу у відповідності до чинного законодавства несуть персональну відповідальність за:

неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;

розголошення відомостей про діяльність Державної казначейської служби України та її органів, що є службовою таємницею;

недотримання правил поведінки державного службовця, Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної охорони, техніки безпеки, виробничої санітарії та професійно-ділової етики;

неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, матеріальних цінностей, які знаходяться в їх користуванні;

порушення трудової дисципліни.

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

7.1. Рішення про прийняття, переміщення і звільнення з роботи заступника начальника управління бухгалтерського обліку – начальника відділу бухгалтерського обліку – заступника головного бухгалтера та інших працівників Відділу приймається начальником Головного управління Казначейства.

7.2. Посадові інструкції працівників Відділу затверджує начальник Головного управління Казначейства або заступник начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов'язків.

7.3. Відділ отримує на виконання розпорядчі документи від відділу бюджетних надходжень та казначейських операцій Головного управління Казначейства.

7.4. Відділ отримує документи від структурних підрозділів Головного управління Казначейства для формування справи «Документи операційного дня».

7.5. Відділ отримує документи від управління інформаційних технологій та захисту інформації для ведення реєстру клієнтів системи дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство».

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ оперативного контролю за виконанням операцій з бюджетів

управління бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів

Головного управління Державної казначейської служби України

в Івано-Франківській області

1.ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Відділ оперативного контролю за виконанням операцій з бюджетів управління бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області (далі Відділ) є структурним підрозділом в складі  управління бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області (далі Управління).

1.2.    У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Міністерства фінансів України, дорученнями Міністра фінанстів України, його першого заступника та заступників, наказами Казначейства, дорученнями Голови Казначейства, актами місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, наказами Головного управління Казначейства, Положенням про Головне управління Державної казначейської служби   України в Івано-Франківській області, Положенням про Управління, та цим Положенням.

1.3.    Діяльність Відділу координується і направляється начальником Управління.

1.4.    Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється  з посади наказом начальника Головного управління Державної казначейської служби  України в Івано-Франківській області.

1.5.    Положення підписується начальником Відділу.

1.6.    Начальник Відділу при необхідності вносить зміни та доповнення до Положення, яке затверджується наказом Головного управління  Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області.

2. ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Відділу є:

2.1.    Забезпечення  контролю при накладанні підпису головного бухгалтера в АС “Є-Казна” ДБ та АС “Є-Казна” МБ.

2.2.    Забезпечення виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів.

2.3.    Розгляд нез’ясованих надходжень по МФО 899998, зарахування на правильні рахунки та повернення на рахунки платників.

2.4.    Формування справ “Документи операційного дня за видатками”.

3. ОСНОВНІ  ФУНКЦІЇ

3.1.    Отримання від управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів і управління міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів реєстрів платіжних документів разом з першими примірниками платіжних доручень.

3.2.    Здійснення контролю за правильністю оформлення платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та на відповідність КЕКВ сутності платежу.

3.3.    У разі виявлення неправильно оформлених документів повернення на доопрацювання.

3.4.    Підписання електронно-цифровим підписом в ПТК “Клієнт банку-Банк” правильно оформлених документів.

3.5.    Вилучення та повернення працівникам управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів і управління міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів документів попереднього операційного дня, які були не проведені.

3.6.    Формування, аналіз та друк інформації з АС “Є-Казна” ДБ, а саме:

3.6.1.          Звіт 858 “Документи дня (WEB)” (зберігається в електронному вигляді);

3.6.2.          Звіт 860 “Довідка документів дня (WEB)”;

3.6.3.          Звіт 864 “Документи дня *** (WEB) ”;

3.6.4.          Звіт 875 “Оборотно-сальдова відомість (скорочена)” в розрізі балансових рахунків;

3.6.5.          Звіт 876 “Оборотно-сальдовий баланс (скорочена)”;

3.6.6.          Звіт 879 “Облік зареєстрованих Фінансових зобов’язань”;

3.6.7.          Звіт 880 “Облік зареєстрованих планових показників”;

3.6.8.          Звіт 881 “Облік зареєстрованих платіжних доручень”;

3.6.9.          Звіт 1002 “Документи дня СДО (WEB)”;

3.6.10.         Звіт 1013 “Довідка документи дня автопроводок (WEB)”;

3.6.11.         Звіт 3002 “Довідка в розрізі аналітичних рахунків”;

3.6.12.         Звіт 3005 “Натуралка та валюта”;

3.6.13.         Звіт 3006 “Виправляючі проведення”;

3.6.14.         Звіт 3007 “Відновлення касових видатків”;

3.6.15.         Звірка сум дебетових оборотів за балансовими рахунками, які відображені в Довідці документів дня (WEB) (Звіт 860) з сумами денних оборотів за дебетом Звіту 875 “Оборотно-сальдова відомість (скорочена)” в розрізі балансових рахунків і з сумами денних оборотів за дебетом Звіту 876 “Оборотно-сальдовий баланс (скорочена)”. Аналіз та усунення помилок.

3.7.    Формування, аналіз та друк інформації з АС “Є-Казна” МБ, а саме:

3.7.1.          Звіт 858 “Документи дня (WEB)” (зберігається в електронному вигляді);

3.7.2.          Звіт 860 “Довідка документів дня (WEB)”;

3.7.3.          Звіт 876 “Оборотно-сальдовий баланс (скорочена)”;

3.7.4.          Звіт 879 “Облік зареєстрованих Фінансових зобов’язань”;

3.7.5.          Звіт 880 “Облік зареєстрованих планових показників”;

3.7.6.          Звіт 881 “Облік зареєстрованих платіжних доручень”;

3.7.7.          Звіт 1002 “Документи дня СДО (WEB)”;

3.7.8.          Звіт 1021 “Відомість залишків по КЕКВ 0000”.

3.7.9.          Формування та друк Звіту 22 “Сальдова відомість по рахунках” з АС “Є-Казна” (САБ) в розрізі балансових рахунків.

3.7.10.         Звірка сум дебетових оборотів за балансовими рахунками, які відображені в Довідці документів дня (WEB) (Звіт 860) з сумами оборотів за дебетом Звіту 22 “Сальдова відомість по рахунках” і з сумами денних оборотів за дебетом Звіту 876 “Оборотно-сальдовий баланс (скорочена)”. Аналіз та усунення помилок.

3.8.    Передача на підпис головному бухгалтеру завізовану виконавцями звітність.

3.9.    Формування справи “Документи операційного дня за видатками”.

3.10.  Підбирання первинних документів операційного дня АС “Є-Казна” ДБ за таємними видатками, підраховує їх, формування та оформлення справи “Документи операційного дня за таємними видатками”, формування та друк Довідки про вилучені в окрему справу первинні документи.

3.11.  Формування опису документів для передачі в архів.

3.12.  Передача справ до архіву згідно регламенту.

3.13.  Забезпечення дотримання встановлених методологічних засад ведення бухгалтерського обліку при оплаті рахунків Р(О)БК.

3.14.  Забезпечення виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів:

3.14.1.         Відкриття в уповноважених банках на ім’я Головного управління Казначейства балансових рахунків 257-ї групи, забезпечення актуальності наявних особових справ Головного управління Казначейства в установах банків;

3.14.2.         Перевірка документів, поданих клієнтами для отримання чекової книжки;

3.14.3.         Отримання в банках чекових книжок та передача розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів шляхом оформлення акту прийому-передачі;

3.14.4.         Перевірка правильності оформлення чеків та заявок на видачу готівки, отриманих від клієнтів;

3.14.5.         Занесення отриманих заявок в програму “Реєстр чеків” окремо в розрізі банків, балансових рахунків та напрямів видатків;

3.14.6.         Замовлення в установах банків готівкових коштів для виплати на наступний день;

3.14.7.         Введення та візування в АС “Є-Казна” ДБ та АС “Є-Казна” МБ платіжних доручень для перерахування з рахунку 1241 “Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою” на рахунки 257-ї групи в установах банків окремо в розрізі банків, балансових рахунків та напрямів видатків;

3.14.8.         Забезпечення оформлення чеків на отримання готівки згідно чинного законодавства;

3.14.9.         Введення та візування  в АС “Є-Казна” ДБ та АС “Є-Казна” МБ меморіальних ордерів на перерахування коштів з рахунків 1223 “Рахунки Казначейства України в установах банків для виплати готівкових коштів” на рахунки 1241 “Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою” в АС “Є-Казна” ДБ та АС “Є-Казна” МБ;

3.14.10.       Контроль своєчасного отримання чеків розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та правильності списування коштів працівниками управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів;

3.14.11.       Формування та друк виписок по рахунках 257-ї групи в розрізі банків та балансових рахунків;

3.14.12.       Здійснення повернення на рахунки Головного управління Казначейства неправильно чи надмірно перерахованих сум для виплати готівки;

3.14.13.       Формування та друк виписок по рахунках 1223 та 1241, друк сформованих платіжних доручень та меморіальних ордерів, оформлення згідно чинного законодавства.

3.15.  Щоденне надання до Державної казначейської служби України оперативної інформації по 37-ій групі (Інформація щодо руху коштів по рахунках інших клієнтів, що обслуговуються Головним управлінням Казначейства).

3.16.  Надання до Державної казначейської служби України інформації про одержання готівки в розрізі банків та управлінь Державної казначейської служби в районах та містах у терміни, встановлені Державною казначейською службою України.

3.17.  Розгляд нез’ясованих надходжень по рахунку 3811 МФО 899998, здійснення зарахувань на правильні рахунки, повернення на рахунки платників у випадку неможливості визначення коректних реквізитів платежа.

3.18.  Виконання службових записок відділу бюджетних надходжень та казначейських операцій по введенню в картотеку платіжних доручень.

3.19.  Виконання інших доручень та завдань керівництва.

4. ПРАВА  ВІДДІЛУ

         Виконуючи зазначені функції, Відділ має право:

4.1.      Одержувати    в   установленому   порядку   від структурних підрозділів Головного управління Казначейства, управлінь Державної казначейської служби України в районах та містах  документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, пов'язаних з роботою Відділу.

4.2.    Залучати за згодою керівників інших структурних підрозділів Головного управління Казначейства відповідних фахівців для здійснення заходів, які проводяться Відділом та розгляду питань, що відносяться до його функцій.

4.3.    Надавати структурним підрозділам Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області та управлінням Державної казначейської служби України в районах та містах роз’яснення і консультації з питань, що входять до його компетенції.

4.4.    Вести листування з Державною казначейською службою України, установами з питань, які належать до його компетенції.

4.5.    Надавати управлінням Державної казначейської служби України в районах та містах, фінансовим органам, податковим органам, підприємствам та організаціям роз'яснення та консультації з питань, що входять до його компетенції.

4.6.    Використовувати наявну інформаційну, технічну та матеріальну бази Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області.

4.7.    Вносити пропозиції щодо програмного забезпечення, яке використовують в своїй роботі працівники Відділу для належного   виконання ними своїх обов'язків.

4.8.    В установленому порядку ініціювати  і організовувати спільно з фахівцями  інших структурних підрозділів Головного управління Казначейства області семінари  та наради з питань, які відносяться до компетенції Відділу.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1.    Відділ очолює начальник Відділу, який призначається та звільняється з посади наказом начальника Головного управління Казначейства.

5.2.    Начальник Відділу в межах наданих йому прав та повноважень:

5.2.1.          Розробляє положення про Відділ та подає на погодження  заступнику начальника Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області відповідно до розподілу обов’язків та затвердження наказом Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області .

5.2.2.          Надає пропозиції для формування проекту річного плану ГУДКСУ.

5.2.3.          Складає посадові інструкції працівників Відділу і подає їх на затвердження начальнику Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області або заступнику начальника Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області відповідно до розподілу обов'язків.

5.2.4.          Бере участь у розробці номенклатури справ Відділу та здійснює контроль за дотриманням працівниками Відділу встановленого порядку роботи з документами з моменту їх створення або надходження до відправлення або передачі в архів.

5.2.5.          Готує пропозиції та/або приймає рішення при розгляді вхідної кореспонденції, за дорученнями керівництва,  за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, розпорядженнями, іншими документами, з кадрових питань, щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Відділу.

5.2.6.          Організовує роботу Відділу з виконання наказів, рішень та доручень керівництва Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області.

5.2.7.          Бере участь у щотижневих оперативних нарадах, які проводяться начальником Головного управління Казначейства в разі виконання обов’язків начальника Управління.

5.2.8.          Підписує електронним підписом головного бухгалтера платіжні документи в  АС “Є-Казна” ДБ, АС “Є-Казна” МБ та ПК “Клієнт банку-Банк”.

5.2.9.          Систематично підвищує свою кваліфікацію, вивчає нормативні документи та законодавчі акти, які мають відношення до діяльності органів Державної казначейської служби України.

5.2.10.         Надає пропозиції щодо матеріального заохочення працівників Відділу та вжиття заходів до порушників виконавської та трудової дисципліни.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Виконуючи функції Відділу, начальник Відділу несе відповідальність за:

6.1.    Порушення присяги державного службовця, вияв неповаги до держави, державних символів України, українського народу, невиконання вимог щодо  політичної неупередженості державного службовця.

6.2.    За невиконання або неналежне виконання покладених на нього функціональних обов’язків, передбачених цим положенням, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень.

6.3.    Бездіяльність або невикористання наданих йому прав.

6.4.    Виконання явно злочинного наказу (розпорядження), доручення.

6.5.    Неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами.

6.6.    Порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни.

6.7.    Розголошення відомостей про діяльність органів Державної казначейської служби України, що є службовою таємницею.

6.8.    Дотримання у службовій діяльності Правил внутрішнього службового розпорядку, правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії, роботи на персональних комп’ютерах.

6.9.    За ефективне збереження та економне використання матеріальних ресурсів Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області.

6.10.  За дотримання вимог ведення діловодства в структурному підрозділі.

6.11.  Неналежне виконання пунктів даного Положення.

6.12.  Надання оперативної та місячної інформації у встановлені терміни та в повному обсязі.

6.13.  Забезпечення контролю при накладанні підпису головного бухгалтера в межах повноважень, визначених наказами Державної казначейської служби України та Міністерства фінансів України.

6.14.  Своєчасний розгляд та надання відповідей на листи, звернення та запити Державної казначейської служби України, управлінь Державної казначейської служби України в районах та містах, інших установ з питань, що належать до компетенції Відділу.

6.15.  Працівники Відділу у відповідності до чинного законодавства несуть персональну відповідальність за:

неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;

розголошення відомостей про діяльність Державної казначейської служби України та її органів, що є службовою таємницею;

недотримання Правил поведінки державного службовця, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил протипожежної охорони, техніки безпеки, виробничої санітарії та професійно-ділової етики;

неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, матеріальних цінностей, які знаходяться в їх користуванні;

у разі порушення трудової дисципліни.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

7.1.    Рішення   про   прийняття,   переміщення   і   звільнення   з   роботи   начальника Відділу та інших працівників Відділу приймається начальником Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області.

7.2.    Посадові інструкції працівників Відділу затверджує    начальник    Головного управління Казначейства області або його заступник відповідно до розподілу обов'язків.

7.3.    Відділ отримує на виконання розпорядчі документи від інших структурних підрозділів Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області.

7.4.    Погоджує з заступником начальника та надає на підпис керівнику інформації до Державної казначейської служби України і листування з управліннями Державної казначейської служби України в районах і містах та іншими установами.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux