(0342) 559-724
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English

08- Управління консолідованої звітності

                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                  Наказ Головного управління

                                                                                                                                                                                                                                     Державної казначейської служби України   в   Івано – Франківській    області

                                                                                                                                                                                                                                      від  24 липня 2018р.    №  122

ПОЛОЖЕННЯ

про управління консолідованої звітності

Головного управління Державної казначейської служби України 

в Івано-Франківській області

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

       1.1. Управління консолідованої звітності (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області (далі – Головне управління Казначейства).

       1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Бюджетним кодексом України, наказами Міністерства фінансів України, наказами Державної казначейської служби України, Положенням про Головне управління Казначейства, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами.

       1.3. Діяльність Управління координується і спрямовується одним із заступників начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

       1.4. Призначення, переміщення і звільнення працівників Управління здійснюється начальником Головного управління Казначейства у встановленому порядку.

         1.5. До складу Управління входять два відділи:

  - відділ звітності про виконання державного бюджету;

- відділ звітності про виконання місцевих бюджетів.

       1.6. Управління очолює начальник, який призначається та звільняється  з посади наказом начальника Головного Управління Казначейства. За відсутності начальника Управління його обов’язки виконує заступник начальника управління – начальник відділу звітності про виконання державного бюджету.

       1.7. Положення про Управління підписується начальником Управління та затверджується наказом Головного управління Казначейства. Посадові інструкції працівників Управління розробляє та підписує керівник відповідного структурного підрозділу Управління та затверджує заступник начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

       1.8. Начальник Управління при необхідності вносить зміни та доповнення до Положення, які погоджуються заступником начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків та затверджуються наказом Головного правління Казначейства у встановленому порядку.

ІІ.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

Основними завданнями Управління є:

       2.1. Складання, прийом, перевірка, консолідація та подання до Державної казначейської служби України, а також іншим користувачам у вигляді та у строки, регламентовані відповідними нормативно-правовими актами,  достовірної та якісної звітності про виконання державного та місцевих бюджетів. Крім цього, подання у Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації зведених форм бюджетної та фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів області, а також форм звітності в розрізі місцевих бюджетів області.

       2.2. Складання та надання у Державну казначейську службу України  форм управлінської звітності (у разі необхідності).

       2.3. В межах компетенції координація роботи з питань складання та подання періодичної фінансової та бюджетної звітності про виконання бюджетів територіальними управліннями у Головне управління Казначейства.

       2.4. Прийом від розпорядників (розпорядників вищого рівня, головних розпорядників) та одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються у Головному управлінні Казначейства, форм періодичної фінансової та бюджетної звітності. Перевірка дотримання порядку складання, відповідності показників у формах звітності розпорядників/одержувачів бюджетних коштів аналогічним даним бухгалтерського обліку та звітності органів Державної казначейської служби України, візування форм звітності.

       2.5. Участь у проведенні оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень.

       2.6. Розгляд, надання відповідей на листи, звернення та запити  Державної казначейської служби України, територіальних управлінь Головного управління Казначейства, інших установ, організацій, громадян з питань звітності про  виконання бюджетів, здійснення аналізу окремих показників звітності.

 

ІІІ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ, ЩО ПОКЛАДЕНІ НА УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ

Управління, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

       3.1. У встановлені терміни відповідно до чинного законодавства приймає  транспортні файли місячної, квартальної та річної бюджетної та фінансової звітності про виконання бюджетів від управлінь Державної казначейської служби України в районах та містах Івано-Франківської області.

       3.2. Здійснює перевірку транспортних файлів територіальних управлінь Головного управління Казначейства за критеріями, передбаченими у прикладному програмному забезпеченні на відповідність нормативно-правовим актам та даним, відображеним у бухгалтерському обліку в системі  Казначейства.

       3.3. Встановлює графіки подання квартальної та річної бюджетної та фінансової звітності розпорядникам коштів державного та обласного бюджету, які обслуговуються у Головному управлінні Казначейства.

       3.4. У визначені терміни згідно чинного законодавства приймає форми  фінансової та бюджетної звітності від розпорядників/одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів, яким відкрито рахунки у Головному управлінні Казначейства згідно розподілів, встановлених начальниками відділів, що входять до складу Управління. Працівники Управління здійснюють візуальну перевірку форм звітності на відповідність вимогам порядку, а саме, склад наданої звітності, наявність всіх реквізитів у формах звітності. При відсутності візуальних помилок, здійснюють перевірку звітності на відповідність даним в системі Казначейства та наявності арифметичної ув’язки між формами, опрацьовують пояснювальну записку та додатки до неї, візують форми звітності шляхом накладання електронно-цифрового підпису на кожну форму звіту.

       3.5. Приймає, перевіряє на правильність складання та візує форми звітності шляхом накладання електронно-цифрового підпису на кожну форму зведеного квартального та річного звіту розпорядників коштів державного бюджету вищого рівня, а також головних розпорядників коштів обласного бюджету.

       3.6. Здійснює у межах повноважень, передбачених законом, контроль за складанням та поданням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансової та бюджетної звітності.

       3.7. При наявності факту бюджетного правопорушення застосовує до розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів заходи впливу за порушення бюджетного законодавства згідно статті 117 Бюджетного кодексу України.

       3.8. У разі невідповідності даних звітності розпорядника (одержувача) бюджетних коштів даним обліку Головного управління Казначейства або інших помилок, в день отримання звітності від розпорядника (одержувача) бюджетних коштів з’ясовує причини розбіжностей, визначає шляхи їх виправлення, і, у разі необхідності, приймає рішення щодо повернення звіту на доопрацювання та повторну здачу звіту.

       3.9. На підставі даних обліку відповідно до чинного законодавства формує звітність за доходами, видатками, кредитуванням, фінансуванням з додатками в частині звіту, складеного на рівні Головного управління Казначейства. Вносить в базу даних для формування звітності показники відповідних перевірених форм звітності розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, які відсутні в АС «Є-Казна», але необхідні для формування форм звітності (форми N 7д, N 7м «Звіт про бюджетну заборгованість», № 7д.1, N 7м.1 «Звіт про заборгованість за окремими програмами»). Крім того, вносить в програмне забезпечення наступні дані про виконання обласного бюджету: затверджені показники рішеннями ради, розпис та показники по використанню коштів резервного фонду обласного бюджету, розпис та показники виконання обласного бюджету в частині фінансування, дані про стан місцевих боргів, дані про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів, дані про надані місцеві гарантії, тощо. Також складає пояснювальну записку до місячного,  квартального (річного) звіту про виконання бюджетів Головного управління Казначейства.

       3.10. У разі необхідності на підставі доповідних (службових) записок, меморіальних ордерів структурних підрозділів Головного управління Казначейства враховує у формах звітності проведені виправлення та коригування операцій, які проведено після дати звітності (балансу), але належать до звітного періоду.

       3.11. Після завершення прийому звітності від розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, які обслуговуються у Головному управлінні Казначейства, здійснює операції зведення даних, які були завантажені з програмного забезпечення АС “Є-Казна” та введені в ручному режимі, шляхом виконання регламентованих операцій доведеного програмного забезпечення та формує  зведений звіт про виконання відповідного бюджету. При наявності помилок в протоколі проводить їх аналіз та здійснює заходи, направлені на їх усунення.

       3.12. У разі виявлення помилок, які були допущені на рівні управлінь Державної казначейської служби України в районах та містах, інформує засобами телефонного або електронного зв’язку відповідальних виконавців про наявні помилки для здійснення ними заходів щодо їх усунення. Після коригування форм звітності здійснює повторний прийом звітів від управлінь Державної казначейської служби України в районах та містах у вигляді транспортних dbf–файлів.

       3.13. У разі відсутності помилок у транспортних dbf–файлах звітів управлінь Державної казначейської служби України в районах та містах та у звітах розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, які обслуговуються в Головному управлінні Казначейства, консолідує форми звітності про виконання державного та місцевих бюджетів по доходах, видатках, кредитуванню, фінансуванню з додатками, заборгованості шляхом виконання регламентованих операцій відповідного прикладного програмного забезпечення. Після проведення операції консолідації, перевіряє консолідовані форми звітності на узгодженість показників звітності з контрольними даними Державної казначейської служби України та передає їх до Державної казначейської служби України, а також іншим користувачам у вигляді та у строки, регламентовані відповідними нормативно-правовими актами.

       3.14. Виконує роботи з підготовки документів для зберігання в архіві: комплектує місячні, квартальні та річні звіти Головного управління Казначейства, інші документи відповідно до переліку справ, та передає у визначені внутрішніми розпорядчими документами Головного управління Казначейства у строки на зберігання до архіву.

       3.15. Надає Головному управлінню Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області інформацію про прострочену дебіторську заборгованість розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, які обслуговуються у Головному управлінні Казначейства.

       3.16. Надає Державній казначейській службі України інформацію про суми коштів, заблокованих на рахунках в банку «Україна» за балансовим рахунком 3112П та 3122П у разі зміни залишків.

       3.17. Приймає участь у проведенні щорічної інвентаризації рахунків, відкритих на балансі Головного управління Казначейства.

       3.18. Приймає участь у проведенні оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень.

       3.19. Надає в межах компетенції роз’яснення, інформацію та консультації розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів, районним та міським управлінням Головного управління Казначейства з питань складання періодичної фінансової та бюджетної звітності.

          3.20. Розглядає, надає та/або приймає участь у розгляді та наданні відповідей на звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб з питань, що відносяться до його компетенції.

         3.21. Приймає участь в межах компетенції у підготовці та проведенні у Головному управлінні Казначейства Колегій Головного управління Казначейства, семінарів, нарад з розпорядниками бюджетних коштів, територіальними органами з питань складання звітності, аналізу показників звітності про стан виконання бюджетів.

       3.22. Готує та надає Державній казначейській службі України, територіальним органам Державної казначейської служби України, місцевим фінансовим органам, установам та організаціям, самостійним структурним підрозділам Головного управління Казначейства інформації, передбаченої нормативно-правовими актами, дорученнями Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, керівництва Державної казначейської служби України тощо.

       3.23. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні.

       3.24. Приймає участь у розгляді та рецензуванні матеріалів, наданих для опублікування у журналі «Казна України».

ІV. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

   Виконуючи зазначені функції, Управління має право:

       4.1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Головного управління Казначейства та його територіальних органів відомості, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, пов’язаних з роботою Управління.

       4.2. Залучати за згодою керівників інших структурних підрозділів Головного управління Казначейства відповідних фахівців для розгляду питань, що відносяться до функцій Управління.

       4.3. Надавати структурним підрозділам Головного управління Казначейства та його територіальним управлінням роз’яснення і консультації з питань, що входять до його компетенції.

       4.4. В установленому порядку ініціювати, організовувати і приймати участь у проведенні спільно з фахівцями інших структурних підрозділів Головного управління Казначейства та його територіальних управлінь семінарів та нарад з питань, які відносяться до функціональних обов'язків Управління.

       4.5. При наявності факту бюджетного правопорушення застосовувати до розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів заходи впливу за порушення бюджетного законодавства згідно статті 117 Бюджетного кодексу України, а саме у разі:

- порушення встановлених порядку або термінів подання фінансової і бюджетної звітності розпорядниками бюджетних коштів, а також подання такої звітності у неповному обсязі;

- невідповідності даних, наведених у фінансовій і бюджетній звітності розпорядників бюджетних коштів, даним бухгалтерського обліку Головного управління Казначейства.

       4.6. Надавати керівництву пропозиції щодо складання розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами.

       4.7. Вносити на обговорення керівництву Головного управління  питання, що входять до компетенції Управління.

       4.8. Використовувати в роботі наявну інформаційну та технічну базу Головного управління Казначейства.

       4.9. Покладання на Управління завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань діяльності Управління, не допускається.

V. КЕРІВНИЦТВО 

          5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління Казначейства.    

       5.2. На посаду начальника Управління призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу»:

       5.2.1. наявність вищої освіти ступеня магістра фінансово-економічного спрямування;

       5.2.2. досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

       5.3. На посади інших працівників управління призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу»:

       5.3.1 наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра фінансово-економічного спрямування, вільне володіння державною мовою.

       5.4. Начальник управління в межах наданих йому прав та повноважень:

     5.4.1. Здійснює поточне керівництво діяльністю Управління, координує   його роботу та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій.  

      5.4.2. Приймає участь у підготовці аналітичних матеріалів, у проведенні Колегій, засідань, нарад, семінарів у Головному управлінні Казначейства з питань, що стосуються роботи Управління.

       5.4.3. Приймає участь у щотижневих оперативних нарадах, які проводяться  начальником Головного управління Казначейства.

       5.4.4. Готує пропозиції та/або приймає рішення при розгляді вхідної кореспонденції; за дорученнями керівництва; за доповідними, службовими  записками, поданнями, проектами листів, наказами, іншими документами;  з кадрових питань; щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління.

       5.4.5. Співпрацює з керівниками установ, організацій щодо надання інформацій, пов’язаних із діяльністю Управління.

       5.4.6. Розробляє, підписує положення про Управління, подає його на погодження заступнику начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків та на затвердження в установленому порядку.

       5.4.7. Надає пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників Управління, вжиття заходів до порушників виконавської та трудової дисципліни.

       5.4.8. Забезпечує контроль за виконанням працівниками Управління доручень керівництва Головного управління Казначейства та нормативних документів з питань, що стосуються роботи Управління.

       5.4.9. Приймає участь у розробці номенклатури справ Управління та здійснює контроль за дотриманням працівниками Управління встановленого порядку роботи з документами з моменту їх створення або надходження до відправлення або передачі в архів на зберігання.

       5.4.10. Веде контроль за дотриманням працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку.

       5.4.11. Забезпечує дотримання працівниками Управління правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, охорони праці, виробничої санітарії.

       5.4.12. Забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

       5.4.13. Вживає відповідні заходи щодо вдосконалення роботи Управління, підвищення кваліфікації працівників, приділяючи особливу увагу молодим спеціалістам, проводить заняття з економічного навчання з питань складання звітності, бюджетному законодавству.

       5.4.14. Забезпечує достовірність фінансової та бюджетної звітності в органах Державної казначейської служби України за відповідними рахунками і параметрами операцій по виконанню бюджетів.

       5.4.15. За результатами показників періодичної звітності про виконання державного та місцевих бюджетів щомісячно, щоквартально, а також після завершення бюджетного року у відповідному програмному забезпеченні складає та подає в Державну казначейську службу України сальдовий баланс рахунків.

       5.4.16. За результатами показників квартальної (річної) фінансової та бюджетної  звітності складає та подає у Державну казначейську службу України Пояснювальні записки до звіту про виконання державного та місцевих бюджетів із додатками, визначеними наказами Казначейства України.

       5.4.17. Приймає участь у проведенні оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень.

       5.4.18. На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в межах компетенції приймає участь у підготовці інформації, яка надаватиметься на запити громадян, установ та організацій. 

       5.4.19. Організовує взаємодію Управління з іншими самостійними структурними підрозділами Головного управління Казначейства України при вирішенні питань, що стосуються діяльності Управління.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  Виконуючи функції, працівники Управління несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства, у тому числі персональну відповідальність за:

       6.1. Порушення присяги державного службовця, вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу, невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця.

       6.2. Невиконання або неналежне виконання покладених на них функціональних обов’язків, передбачених цим положенням (посадовими інструкціями), актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень.

       6.3. Бездіяльність або невикористання наданих їм прав.

       6.4. Неповідомлення керівництву Головного управління Казначейства про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами.   

       6.5. Порушення правил етичної поведінки державного службовця, Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії, роботи на персональних комп’ютерах та інше порушення службової дисципліни.

       6.6. Розголошення відомостей про діяльність органів Державної казначейської служби України, що є державною або службовою таємницею.

       6.7. Неефективне використання матеріальних ресурсів, програмного забезпечення Головного управління Казначейства, яке знаходиться у їх використанні відповідно до вимог законодавства України.

       6.8. Недотримання порядку прийому, перевірки, консолідації та подання до Державної казначейської служби України зведених форм бюджетної та фінансової звітності про виконання державного та місцевих бюджетів. Крім цього, за неподання у Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації зведених форм бюджетної та фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів, а також форм звітності в розрізі місцевих бюджетів області.  

       6.9. Несвоєчасний розгляд та надання відповідей на листи, звернення та запити Державної казначейської служби України, інших установ з питань складання та подання звітності про виконання бюджетів. 

VIІ. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ.

       7.1. Управління для виконання покладених на нього функцій в повному обсязі використовує надані йому права і здійснює свою діяльність у діловому контакті з іншими структурними підрозділами Головного управління Казначейства на підставі Регламенту роботи Казначейства України та його територіальних органів А саме:

       7.1.1. У разі необхідності на підставі доповідних (службових) записок, меморіальних ордерів управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів, управління міжбюджетних відносин та моніторингу видатків місцевих бюджетів, а також відділу видатків, мережі та зведених показників бюджету враховує у формах звітності проведені виправлення та коригування операцій, які проведено після дати звітності (балансу), але належать до звітного періоду.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ звітності про виконання державного бюджету

управління консолідованої звітності 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

       1.1. Відділ звітності про виконання державного бюджету (далі – Відділ) є структурним підрозділом управління консолідованої звітності (далі – Управління) Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області (далі – Головне управління Казначейства).

       1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Бюджетним кодексом України, наказами Міністерства фінансів України, наказами Державної казначейської служби України, Положенням про Головне управління Казначейства, Положенням про Управління, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами.

       1.3. Діяльність Відділу координується і направляється начальником Управління.

       1.4. Призначення, переміщення і звільнення працівників Відділу здійснюється начальником Головного управління Казначейства у встановленому порядку.

       1.5. Відділ очолює заступник начальника управління – начальник відділу, який призначається та звільняється з посади наказом начальника Головного Управління Казначейства. Заступник начальника управління – начальник відділу за відсутності начальника Управління виконує його обов’язки. За відсутності заступника начальника управління – начальника відділу його обов’язки  в частині прийому звітності від розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, а також складання звіту за формою 2м(к)дб «Звіт про виконання державного бюджету» в частині підрозділу 1 розділу ІІ «Видатки загального фонду державного бюджету» виконує головний спеціаліст Відділу.

       1.6. Положення про Відділ підписується його начальником та затверджується наказом Головного управління Казначейства. Посадові інструкції працівників Відділу розробляє та підписує начальник Відділу та затверджує заступник начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

       1.7. Начальник Відділу при необхідності вносить зміни та доповнення до Положення про Відділ, які погоджуються заступником начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків та затверджуються наказом Головного управління Казначейства у встановленому порядку.

ІІ.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

Основними завданнями Відділу є:

       2.1. Складання, прийом, перевірка, консолідація та подання до Державної казначейської служби України, а також іншим користувачам у вигляді та у строки, регламентовані відповідними нормативно-правовими актами,  достовірної та якісної звітності про виконання державного бюджету.

       2.2. Складання та надання у Державну казначейську службу України  форм управлінської звітності (у разі необхідності). 

       2.3. В межах компетенції координація роботи з питань складання та подання періодичної фінансової та бюджетної звітності про виконання державного бюджету територіальними управліннями у Головне управління Казначейства.

       2.4. Прийом від розпорядників (розпорядників вищого рівня, головних розпорядників) та одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються у Головному управлінні Казначейства, форм періодичної фінансової та бюджетної звітності. Перевірка дотримання порядку складання, відповідності показників у формах звітності розпорядників/одержувачів бюджетних коштів аналогічним даним бухгалтерського обліку та звітності органів Державної казначейської служби України, візування форм звітності.

       2.5. Участь у проведенні оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень.

       2.6. Розгляд, надання відповідей на листи, звернення та запити  Державної казначейської служби України, територіальних управлінь Головного управління Казначейства, інших установ, організацій, громадян з питань звітності про виконання бюджетів, здійснення аналізу окремих показників звітності.

ІІІ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ, ЩО ПОКЛАДЕНІ НА ВІДДІЛ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

       3.1. У встановлені терміни відповідно до чинного законодавства приймає  транспортні файли місячної, квартальної та річної бюджетної звітності про виконання державного бюджету від управлінь Державної казначейської служби України в районах та містах Івано-Франківської області.

       3.2. Здійснює перевірку транспортних файлів територіальних управлінь Головного управління Казначейства за критеріями, передбаченими у прикладному програмному забезпеченні на відповідність нормативно-правовим актам та даним, відображеним у бухгалтерському обліку в системі  Казначейства.

       3.3. Встановлює графіки подання квартальної та річної бюджетної та фінансової звітності розпорядникам коштів державного бюджету, які обслуговуються у Головному управлінні Казначейства.

       3.4. У визначені терміни згідно чинного законодавства приймає форми  фінансової та бюджетної звітності від розпорядників/одержувачів коштів державного бюджету, яким відкрито рахунки у Головному управлінні Казначейства згідно розподілів, встановлених начальником Відділу. Працівники Відділу здійснюють візуальну перевірку форм звітності на відповідність вимогам порядку, а саме, склад наданої звітності, наявність всіх реквізитів у формах звітності. При відсутності візуальних помилок, здійснюють перевірку звітності на відповідність даним в системі Казначейства та наявності арифметичної ув’язки між формами, опрацьовують пояснювальну записку та додатки до неї, візують форми звітності шляхом накладання електронно-цифрового підпису на кожну форму звіту.

       3.5. Приймає, перевіряє на правильність складання та візує форми звітності шляхом накладання електронно-цифрового підпису на кожну форму зведеного квартального та річного звіту розпорядників коштів державного бюджету вищого рівня.

       3.6. Здійснює у межах повноважень, передбачених законом, контроль за складанням та поданням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансової та бюджетної звітності.

       3.7. При наявності факту бюджетного правопорушення застосовує до розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів заходи впливу за порушення бюджетного законодавства згідно статті 117 Бюджетного кодексу України.

       3.8. У разі невідповідності даних звітності розпорядника (одержувача) бюджетних коштів даним обліку Головного управління Казначейства або інших помилок, в день отримання звітності від розпорядника (одержувача) бюджетних коштів з’ясовує причини розбіжностей, визначає шляхи їх виправлення, і, у разі необхідності, приймає рішення щодо повернення звіту на доопрацювання та повторну здачу звіту.

       3.9. На підставі даних обліку відповідно до чинного законодавства формує звітність за видатками в частині звіту, складеному на рівні Головного управління Казначейства. Вносить в базу даних для формування звітності показники відповідних перевірених форм звітності розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, які відсутні в АС «Є-Казна», але необхідні для формування форм звітності (форми N 7д, N 7м «Звіт про бюджетну заборгованість», № 7д.1, N 7м.1 «Звіт про заборгованість за окремими програмами», інформацію графи “касові видатки – в тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду” звіту за формою № 4-1). Також складає пояснювальну записку до місячного, квартального (річного) звіту про виконання державного бюджету та формує зведені звіти за доходами, кредитуванням та про використання резервного фонду.

       3.10. У разі необхідності на підставі доповідних (службових) записок, меморіальних ордерів структурних підрозділів Головного управління Казначейства враховує у формах звітності проведені виправлення та коригування операцій, які проведено після дати звітності (балансу), але належать до звітного періоду.

       3.11. Після завершення прийому звітності від розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, які обслуговуються у Головному управлінні Казначейства, здійснює операції зведення даних, які були завантажені з програмного забезпечення АС “Є-Казна” та введені в ручному режимі, шляхом виконання регламентованих операцій доведеного програмного забезпечення та формує  зведений звіт про виконання відповідного бюджету. При наявності помилок в протоколі проводить їх аналіз та здійснює заходи, направлені на їх усунення.

       3.12. У разі виявлення помилок, які були допущені на рівні управлінь Державної казначейської служби України в районах та містах, інформує засобами телефонного або електронного зв’язку відповідальних виконавців про наявні помилки для здійснення ними заходів щодо їх усунення. Після коригування форм звітності повторний прийом звітів від управлінь Державної казначейської служби України в районах та містах у вигляді транспортних dbf–файлів.

       3.13. У разі відсутності помилок у транспортних dbf–файлах звітів управлінь Державної казначейської служби України в районах та містах та у звітах розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, які обслуговуються у Головному управлінні Казначейства, консолідація форм звітності про виконання державного бюджету по видатках, заборгованості шляхом виконання регламентованих операцій відповідного прикладного програмного забезпечення. Після проведення операції консолідації, перевірка консолідованих форм звітності на узгодженість показників звітності з контрольними даними Державної казначейської служби України та передача їх до Державної казначейської служби України, а також іншим користувачам у вигляді та у строки, регламентовані відповідними нормативно-правовими актами.

       3.14. Виконує роботи з підготовки документів для зберігання в архіві: комплектує місячні, квартальні та річні звіти Головного управління Казначейства, інші документи відповідно до переліку справ, та передає у визначені внутрішніми розпорядчими документами Головного управління Казначейства у строки на зберігання до архіву

      3.15. Надає Головному управлінню Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області інформацію про прострочену дебіторську заборгованість розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, які обслуговуються у Головному управлінні Казначейства.

       3.16. Надає Державній казначейській службі України інформацію про суми коштів, заблокованих на рахунках в банку «Україна» за балансовим рахунком 3112П та 3122П у разі зміни залишків.

       3.17. Приймає участь у проведенні щорічної інвентаризації рахунків, відкритих на балансі Головного управління Казначейства.

       3.18. Надає в межах компетенції роз’яснення, інформацію та консультації розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів, районним та міським управлінням Головного управління Казначейства з питань складання періодичної фінансової та бюджетної звітності.

          3.19. Розглядає, надає та/або приймає участь у розгляді та наданні відповідей на звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб з питань, що відносяться до його компетенції.

       3.20. Приймає участь в межах компетенції у підготовці та проведенні у Головному управлінні Казначейства Колегій Головного управління Казначейства, семінарів, нарад з розпорядниками бюджетних коштів, територіальними органами з питань складання звітності, аналізу показників звітності про стан виконання державного бюджету.

       3.21. Готує та надає Державній казначейській службі України, територіальним органам Державної казначейської служби України, установам та організаціям, самостійним структурним підрозділам Головного управління Казначейства інформацію, передбачену нормативно-правовими актами, дорученнями Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, керівництва Державної казначейської служби України тощо.

       3.22. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні.

       3.23. Приймає участь у розгляді та рецензуванні матеріалів, наданих для опублікування у журналі «Казна України».

 

ІV. ПРАВА ВІДДІЛУ

   Виконуючи зазначені функції, Відділ має право:

       4.1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Головного управління Казначейства та територіальних органів Головного управління Казначейства відомості, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, пов’язаних з роботою Відділу.

       4.2. Залучати за згодою керівників інших структурних підрозділів Головного управління Казначейства відповідних фахівців для розгляду питань, що відносяться до функцій Відділу.

       4.3. Надавати структурним підрозділам Головного управління Казначейства та його територіальним управлінням роз’яснення і консультації з питань, що входять до його компетенції.

       4.4. В установленому порядку ініціювати, організовувати і приймати участь у проведенні спільно з фахівцями інших структурних підрозділів Головного управління Казначейства та його територіальних управлінь семінарів та нарад з питань, які відносяться до функціональних обов'язків Відділу.

       4.5. При наявності факту бюджетного правопорушення застосовувати до розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів заходи впливу за порушення бюджетного законодавства згідно статті 117 Бюджетного кодексу України, а саме у разі:

- порушення встановлених порядку або термінів подання фінансової і бюджетної звітності розпорядниками бюджетних коштів, а також подання такої звітності у неповному обсязі;

- невідповідності даних, наведених у фінансовій і бюджетній звітності розпорядників бюджетних коштів, даним бухгалтерського обліку Головного управління Казначейства.

       4.6. Надавати керівництву пропозиції щодо складання розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами.

       4.7. Вносити на обговорення начальнику Управління  питання, що входять до компетенції Відділу.

       4.8. Використовувати в роботі наявну інформаційну та технічну базу Головного управління Казначейства.

       4.9. Покладання на Відділ завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань діяльності Відділу, не допускається.

V. ОБОВЯЗКИ ТА ПРАВА НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ

       5.1. Відділ очолює заступник начальника управління – начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління Казначейства.   

       5.2. На посаду заступника начальника управління – начальника відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу»:

       5.2.1. наявність вищої освіти ступеня магістра фінансово-економічного спрямування;

       5.2.2. досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

       5.3. На посади інших працівників Відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу»:

       5.3.1 наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра фінансово-економічного спрямування, вільне володіння державною мовою.

         5.4. Заступник начальника управління – начальник відділу в межах наданих йому прав та повноважень:             

     5.4.1. Здійснює поточне керівництво діяльністю Відділу, координує його роботу та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій.  

      5.4.2. Приймає участь у підготовці аналітичних матеріалів для проведення Колегій, засідань, нарад, семінарів у Головному управлінні Казначейства з питань, що стосуються роботи Відділу.

       5.4.3. Готує пропозиції при розгляді вхідної кореспонденції; за дорученнями керівництва; за доповідними, службовими записками,  проектами листів, іншими документами; з кадрових питань; щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Відділу.

       5.4.4. Співпрацює з керівниками установ, організацій щодо надання інформацій, пов’язаних із діяльністю Відділу.

       5.4.5. Розробляє, узгоджує із начальником Управління, підписує положення про Відділ, подає його на погодження заступнику начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків та на затвердження в установленому порядку.

       5.4.6. Розробляє та підписує посадові інструкції працівників Відділу та подає їх на затвердження заступнику начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

       5.4.7. Надає пропозиції начальнику Управління щодо морального та матеріального заохочення працівників Відділу, вжиття заходів до порушників виконавської та трудової дисципліни.

       5.4.8. Забезпечує контроль за виконанням працівниками Відділу доручень начальника Управління, керівництва Головного управління Казначейства та нормативних документів з питань, що стосуються роботи Відділу.

       5.4.9. Приймає участь у розробці номенклатури справ Відділу та здійснює контроль за дотриманням працівниками Відділу встановленого порядку роботи з документами з моменту їх створення або надходження до відправлення або передачі в архів на зберігання.

       5.4.10. Веде контроль за дотриманням працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку.

       5.4.11. Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, охорони праці, виробничої санітарії.

       5.4.12. Забезпечує дотримання працівниками Відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

       5.4.13. Вживає відповідні заходи щодо вдосконалення роботи Відділу, підвищення кваліфікації працівників, приділяючи особливу увагу молодим спеціалістам, проводить заняття з економічного навчання з питань складання звітності.

       5.4.14. Забезпечує достовірність фінансової та бюджетної звітності в органах Державної казначейської служби України за відповідними рахунками і параметрами операцій по виконанню бюджетів.

       5.4.15. Згідно внутрішнього розподілу відповідно до норм діючого законодавства України приймає форми фінансової та бюджетної звітності від розпорядників\одержувачів бюджетних коштів, перевіряє на правильність складання, відповідність аналогічним даним обліку Головного управління Казначейства, візує всі форми звітності шляхом накладання електронно-цифрового підпису на кожну форму звітності.

       5.4.16. Приймає від територіальних управлінь Головного управління Казначейства, перевіряє на правильність складання, відповідність даним обліку Головного управління Казначейства, консолідує та у визначені терміни подає у Державну казначейську службу України звіт за формою 2м(к)дб «Звіт про виконання державного бюджету» в частині підрозділу І розділу ІІ  «Видатки загального фонду державного бюджету».

       5.4.17. Приймає участь у проведенні оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень.

       5.4.18. На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в межах компетенції приймає участь у підготовці інформації, яка надається на запити громадян, установ та організацій.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  Виконуючи функції, працівники Відділу несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства, у тому числі персональну відповідальність за:

       6.1. Порушення присяги державного службовця, вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу, невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця.

       6.2. Невиконання або неналежне виконання покладених на них функціональних обов’язків, передбачених цим положенням (посадовими інструкціями), актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень.

       6.3. Бездіяльність або невикористання наданих їм прав.

       6.4. Неповідомлення керівництву Головного управління Казначейства про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами.  

       6.5. Порушення правил етичної поведінки державного службовця, Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії, роботи на персональних комп’ютерах та інше порушення службової дисципліни.

       6.6. Розголошення відомостей про діяльність органів Державної казначейської служби України, що є державною або службовою таємницею.

       6.7. Неефективне використання матеріальних ресурсів, програмного забезпечення Головного управління Казначейства, яке знаходиться у їх використанні відповідно до вимог законодавства України.

       6.8. Недотримання порядку прийому, перевірки, консолідації та подання до Державної казначейської служби України зведених форм звітності про виконання державного бюджету. 

       6.9. Несвоєчасний розгляд та надання відповідей на листи, звернення та запити Державної казначейської служби України, інших установ з питань складання та подання звітності про виконання державного бюджету.

VIІ. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ.

       7.1. Відділ для виконання покладених на нього функцій в повному обсязі використовує надані йому права і здійснює свою діяльність у діловому контакті з іншими структурними підрозділами Головного управління Казначейства на підставі Регламенту роботи Казначейства України та його територіальних органів. А саме:

       7.1.1. У разі необхідності на підставі доповідних (службових) записок, меморіальних ордерів управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів, управління міжбюджетних відносин та моніторингу видатків місцевих бюджетів, а також відділу видатків, мережі та зведених показників бюджету враховує у формах звітності проведені виправлення та коригування операцій, які проведено після дати звітності (балансу), але належать до звітного періоду.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ звітності про виконання місцевих бюджетів

управління консолідованої звітності 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

       1.1. Відділ звітності про виконання місцевих бюджетів (далі – Відділ) є структурним підрозділом управління консолідованої звітності (далі – Управління) Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області (далі – Головне управління Казначейства).

       1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Бюджетним кодексом України, наказами Міністерства фінансів України, наказами Державної казначейської служби України, Положенням про Головне управління Казначейства, Положенням про Управління, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами.

       1.3. Діяльність Відділу координується і направляється начальником Управління.

       1.4. Призначення, переміщення і звільнення працівників Відділу здійснюється начальником Головного управління Казначейства у встановленому порядку.

       1.5. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається та звільняється з посади наказом начальника Головного Управління Казначейства. За відсутності начальника відділу його обов’язки в частині прийому звітності від розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, а також прийому, складання та консолідації звітності про виконання місцевих бюджетів виконує головний спеціаліст Відділу.

       1.6. Положення про Відділ підписується його начальником та затверджується наказом Головного управління Казначейства. Посадові інструкції працівників Відділу розробляє та підписує начальник Відділу та затверджує заступник начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

       1.7. Начальник Відділу при необхідності вносить зміни та доповнення до Положення про Відділ, які погоджуються заступником начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків та затверджуються наказом Головного управління Казначейства у встановленому порядку.

 

ІІ.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

Основними завданнями Відділу є:

       2.1. Складання, прийом, перевірка, консолідація та подання до Державної казначейської служби України, а також іншим користувачам у вигляді та у строки, регламентовані відповідними нормативно-правовими актами,  достовірної та якісної звітності про виконання місцевих бюджетів.

       2.2. Складання та надання у Державну казначейську службу України  форм управлінської звітності (у разі необхідності).  

       2.3. В межах компетенції координація роботи з питань складання та подання періодичної фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів територіальними управліннями у Головне управління Казначейства.

       2.4. Прийом від розпорядників (розпорядників вищого рівня, головних розпорядників) та одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються у Головному управлінні Казначейства, форм періодичної фінансової та бюджетної звітності. Перевірка дотримання порядку складання, відповідності показників у формах звітності розпорядників/одержувачів бюджетних коштів аналогічним даним бухгалтерського обліку та звітності органів Державної казначейської служби України, візування форм звітності.

       2.5. Участь у проведенні оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень.

       2.6. Розгляд, надання відповідей на листи, звернення та запити  Державної казначейської служби України, територіальних управлінь Головного управління Казначейства, інших установ, організацій, громадян з питань звітності про виконання бюджетів, здійснення аналізу окремих показників звітності.

ІІІ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ, ЩО ПОКЛАДЕНІ НА ВІДДІЛ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ

       

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:  

       3.1. У встановлені терміни відповідно до чинного законодавства приймає  транспортні файли місячної, квартальної та річної фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів від управлінь Державної казначейської служби України в районах та містах Івано-Франківської області.

       3.2. Здійснює перевірку транспортних файлів територіальних управлінь Головного управління Казначейства за критеріями, передбаченими у прикладному програмному забезпеченні на відповідність нормативно-правовим актам та даним, відображеним у бухгалтерському обліку в системі  Казначейства.

       3.3. Встановлює графіки подання квартальної та річної бюджетної та фінансової звітності розпорядникам коштів обласного бюджету, які обслуговуються у Головному управлінні Казначейства.

       3.4. У визначені терміни згідно чинного законодавства приймає форми  фінансової та бюджетної звітності від розпорядників/одержувачів коштів обласного бюджету, яким відкрито рахунки у Головному управлінні Казначейства згідно розподілів, встановлених начальником Відділу. Працівники Відділу здійснюють візуальну перевірку форм звітності на відповідність вимогам порядку, а саме, склад наданої звітності, наявність всіх реквізитів у формах звітності. При відсутності візуальних помилок, здійснюють перевірку звітності на відповідність даним в системі Казначейства та наявності арифметичної ув’язки між формами, опрацьовують пояснювальну записку та додатки до неї, візують форми звітності шляхом накладання електронно-цифрового підпису на кожну форму звіту.

       3.5. Приймає, перевіряє на правильність складання та візує форми звітності шляхом накладання електронно-цифрового підпису на кожну форму зведеного квартального та річного звіту розпорядників коштів обласного бюджету вищого рівня, а також головних розпорядників коштів.

       3.6. Здійснює у межах повноважень, передбачених законом, контроль за складанням та поданням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансової та бюджетної звітності.

       3.7. При наявності факту бюджетного правопорушення застосовує до розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів заходи впливу за порушення бюджетного законодавства згідно статті 117 Бюджетного кодексу України.

       3.8. У разі невідповідності даних звітності розпорядника (одержувача) бюджетних коштів даним обліку Головного управління Казначейства або інших помилок, в день отримання звітності від розпорядника (одержувача) бюджетних коштів з’ясовує причини розбіжностей, визначає шляхи їх виправлення, і, у разі необхідності, приймає рішення щодо повернення звіту на доопрацювання та повторну здачу звіту.

       3.9. На підставі даних обліку відповідно до чинного законодавства формування звітності за доходами, видатками, кредитуванням, фінансуванням з додатками в частині обласного бюджету. Внесення в базу даних для формування звітності показників відповідних перевірених форм звітності розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, які відсутні в АС «Є-Казна», але необхідні для формування форм звітності (форми N 7д, N 7м «Звіт про бюджетну заборгованість», № 7д.1, N 7м.1 «Звіт про заборгованість за окремими програмами»). Крім того, внесення в програмне забезпечення наступних даних про виконання обласного бюджету: затверджені показники рішеннями ради, розпис та показники по використанню коштів резервного фонду обласного бюджету, розпис та показники виконання обласного бюджету в частині повернення кредитів, розпис та показники виконання обласного бюджету в частині фінансування,   планові показники та надходження у розрізі видів надходжень, дані про стан місцевих боргів, дані про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів, дані про надані місцеві гарантії, дані про використання коштів резервного фонду обласного бюджету, тощо.

       3.10. Здійснення тестування форм звітності за перевірками, передбаченими програмним забезпеченням. При наявності помилок, друк протоколу помилок, його аналіз та здійснення заходів, направлених на їх усунення.  Проведення візуального аналізу даних звітних форм на тотожність ідентичних показників обліку Головного управління Казначейства.

       3.11. У разі необхідності на підставі доповідних (службових) записок, меморіальних ордерів структурних підрозділів Головного управління Казначейства враховує у формах звітності проведені виправлення та коригування операцій, які проведено після дати звітності (балансу), але належать до звітного періоду.

       3.12.  У встановлені терміни відповідно до діючого законодавства прийом місячної, квартальної та річної бюджетної та фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів від управлінь Головного управління в районах і містах, перевірка правильності складання та відповідності даним, відображеним в обліку Головного управління Казначейства. При наявності помилок у звітах, поданих управліннями в районах і містах, засобами телефонного або електронного зв’язку інформування про допущені ними помилки для здійснення заходів, направлених на їх усунення. Після виправлення помилок управліннями в районах і містах, повторний прийом форм звітності.

       3.13. При відсутності помилок у звітах територіальних органів Головного управління Казначейства, поданих в dbf-форматі, та звіті Головного управління Казначейства консолідація форм періодичної фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів по доходах, видатках, кредитуванню, фінансуванню з додатками, заборгованості та подання її у Державну казначейську службу України, Департамент фінансів та територіальне відділення Рахункової палати.

       3.14. Друк звітів про виконання місцевих бюджетів, їх підписування у начальника Управління, начальника Головного управління Казначейства, передача Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (крім місячних звітів), Державній казначейській службі України (крім місячних, квартальних звітів). Брошурування в окремій справі згідно затвердженої номенклатури справ Головного управління Казначейства одного екземпляру звіту.

       3.15. Надання Головному управлінню Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області інформації про прострочену дебіторську заборгованість розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, які обслуговуються у Головному управлінні Казначейства.

       3.16. Приймає участь у проведенні щорічної інвентаризації рахунків, відкритих на балансі Головного управління Казначейства.

       3.17. Надає в межах компетенції роз’яснення, інформацію та консультації розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів, районним та міським управлінням Головного управління Казначейства з питань складання періодичної фінансової та бюджетної звітності.

       3.18. Розглядає, надає та/або приймає участь у розгляді та наданні відповідей на звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб з питань, що відносяться до його компетенції.

       3.19. Приймає участь в межах компетенції у підготовці та проведенні у Головному управлінні Казначейства Колегій Головного управління Казначейства, семінарів, нарад з розпорядниками бюджетних коштів, територіальними органами з питань складання звітності, аналізу показників звітності про стан виконання місцевих бюджетів.

       3.20. Готує та надає Державній казначейській службі України, територіальним органам Державної казначейської служби України, установам та організаціям, самостійним структурним підрозділам Головного управління Казначейства інформацію, передбачену нормативно-правовими актами, дорученнями Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, керівництва Державної казначейської служби України тощо.

       3.21. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні.

       3.22. Приймає участь у розгляді та рецензуванні матеріалів, наданих для опублікування у журналі «Казна України»

ІV. ПРАВА ВІДДІЛУ

   Виконуючи зазначені функції, Відділ має право:

       4.1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Головного управління Казначейства та територіальних органів Головного управління Казначейства відомості, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, пов’язаних з роботою Відділу.

       4.2. Залучати за згодою керівників інших структурних підрозділів Головного управління Казначейства відповідних фахівців для розгляду питань, що відносяться до функцій Відділу.

       4.3. Надавати структурним підрозділам Головного управління Казначейства та його територіальним управлінням роз’яснення і консультації з питань, що входять до його компетенції.

       4.4. В установленому порядку ініціювати, організовувати і приймати участь у проведенні спільно з фахівцями інших структурних підрозділів Головного управління Казначейства та його територіальних управлінь семінарів та нарад з питань, які відносяться до функціональних обов'язків Відділу.

       4.5. При наявності факту бюджетного правопорушення застосовувати до розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів заходи впливу за порушення бюджетного законодавства згідно статті 117 Бюджетного кодексу України, а саме у разі:

- порушення встановлених порядку або термінів подання фінансової і бюджетної звітності розпорядниками бюджетних коштів, а також подання такої звітності у неповному обсязі;

- невідповідності даних, наведених у фінансовій і бюджетній звітності розпорядників бюджетних коштів, даним бухгалтерського обліку Головного управління Казначейства.

       4.6. Надавати керівництву пропозиції щодо складання розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами.

       4.7. Вносити на обговорення начальнику Управління  питання, що входять до компетенції Відділу.

       4.8. Використовувати в роботі наявну інформаційну та технічну базу Головного управління Казначейства.

       4.9. Покладання на Відділ завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань діяльності Відділу, не допускається.

 

V. ОБОВЯЗКИ ТА ПРАВА НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ

       5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється  з посади начальником Головного управління Казначейства.   

       5.2. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу»:

       5.2.1. наявність вищої освіти ступеня магістра фінансово-економічного спрямування;

       5.2.2. досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

       5.3. На посади інших працівників Відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу»:

       5.3.1 наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра фінансово-економічного спрямування, вільне володіння державною мовою.

         5.4. Начальник Відділу в межах наданих йому прав та повноважень:             

     5.4.1. Здійснює поточне керівництво діяльністю Відділу, координує його роботу та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій.  

      5.4.2. Приймає участь у підготовці аналітичних матеріалів для проведення Колегій, засідань, нарад, семінарів у Головному управлінні Казначейства з питань, що стосуються роботи Відділу.

       5.4.3. Готує пропозиції при розгляді вхідної кореспонденції; за дорученнями керівництва; за доповідними, службовими записками,  проектами листів, іншими документами; з кадрових питань; щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Відділу.

       5.4.4. Співпрацює з керівниками установ, організацій щодо надання інформацій, пов’язаних із діяльністю Відділу.

       5.4.5. Розробляє, узгоджує із начальником Управління, підписує положення про Відділ, подає його на погодження заступнику начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків та на затвердження в установленому порядку.

       5.4.6. Розробляє та підписує посадові інструкції працівників Відділу та подає їх на затвердження заступнику начальника Головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

       5.4.7. Надає пропозиції начальнику Управління щодо морального та матеріального заохочення працівників Відділу, вжиття заходів до порушників виконавської та трудової дисципліни.

       5.4.8. Забезпечує контроль за виконанням працівниками Відділу доручень начальника Управління, керівництва Головного управління Казначейства та нормативних документів з питань, що стосуються роботи Відділу.

       5.4.9. Приймає участь у розробці номенклатури справ Відділу та здійснює контроль за дотриманням працівниками Відділу встановленого порядку роботи з документами з моменту їх створення або надходження до відправлення або передачі в архів на зберігання.

       5.4.10. Веде контроль за дотриманням працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку.

       5.4.11. Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, охорони праці, виробничої санітарії.

       5.4.12. Забезпечує дотримання працівниками Відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

       5.4.13. Вживає відповідні заходи щодо вдосконалення роботи Відділу, підвищення кваліфікації працівників, приділяючи особливу увагу молодим спеціалістам, проводить заняття з економічного навчання з питань складання звітності.

       5.4.14. Забезпечує достовірність фінансової та бюджетної звітності в органах Державної казначейської служби України за відповідними рахунками і параметрами операцій по виконанню бюджетів.

       5.4.15. Згідно внутрішнього розподілу відповідно до норм діючого законодавства України приймає форми фінансової та бюджетної звітності від розпорядників\одержувачів бюджетних коштів, перевіряє на правильність складання, відповідність аналогічним даним обліку Головного управління Казначейства, візує всі форми звітності шляхом накладання електронно-цифрового підпису на кожну форму звітності.

       5.4.16. Згідно внутрішнього розподілу відповідно до чинного законодавства приймає від територіальних управлінь Головного управління Казначейства, перевіряє на правильність складання, відповідність даним обліку Головного управління Казначейства форми місячної, квартальної, річної фінансової та бюджетної звітності (крім форми № 7мб  «Звіт про бюджетну заборгованість»).

       5.4.17 При відсутності помилок у звітах управлінь Казначейства в районах і містах, поданих в dbf-форматі, та звіті про виконання обласного бюджету, складеному на рівні Головного управління Казначейства, консолідує форми періодичної фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів (крім форми № 7мб «Звіт про бюджетну заборгованість») та подає їх у Державну казначейську службу України, Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації та територіальне відділення Рахункової палати.

       5.4.18. Приймає участь у проведенні оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень.

       5.4.19. На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в межах компетенції приймає участь у підготовці інформації, яка надається на запити громадян, установ та організацій.

 

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Виконуючи функції, працівники Відділу несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства, у тому числі персональну відповідальність за:

       6.1. Порушення присяги державного службовця, вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу, невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця.

       6.2. Невиконання або неналежне виконання покладених на них функціональних обов’язків, передбачених цим положенням (посадовими інструкціями), актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень.

       6.3. Бездіяльність або невикористання наданих їм прав.

       6.4. Неповідомлення керівництву Головного управління Казначейства про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами.  

       6.5. Порушення правил етичної поведінки державного службовця, Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії, роботи на персональних комп’ютерах та інше порушення службової дисципліни.

       6.6. Розголошення відомостей про діяльність органів Державної казначейської служби України, що є державною або службовою таємницею.

       6.7. Неефективне використання матеріальних ресурсів, програмного забезпечення Головного управління Казначейства, яке знаходиться у їх використанні відповідно до вимог законодавства України.

       6.8. Недотримання порядку прийому, перевірки, консолідації та подання до Державної казначейської служби України зведених форм звітності про виконання місцевих бюджетів. 

       6.9. Несвоєчасний розгляд та надання відповідей на листи, звернення та запити Державної казначейської служби України, інших установ з питань складання та подання звітності про виконання місцевих бюджетів.


VIІ. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

       7.1. Відділ для виконання покладених на нього функцій в повному обсязі використовує надані йому права і здійснює свою діяльність у діловому контакті з іншими структурними підрозділами Головного управління Казначейства на підставі Регламенту роботи Казначейства України та його територіальних органів. А саме:

       7.1.1. У разі необхідності на підставі доповідних (службових) записок, меморіальних ордерів управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів, управління міжбюджетних відносин та моніторингу видатків місцевих бюджетів, відділу фінансових ресурсів, а також відділу видатків, мережі та зведених показників бюджету враховує у формах звітності проведені виправлення та коригування операцій, які проведено після дати звітності (балансу), але належать до звітного періоду.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux