(0342) 559-724
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English

05-Відділ бюджетних надходжень та казначейських операцій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління Державної казначейської служби
України в Івано-Франківській області
від  12 липня 2018 № 117

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ бюджетних надходжень та казначейських операцій

Головного управління Державної казначейської служби України

в Івано-Франківській області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відділ бюджетних надходжень та казначейських операцій (надалі Відділ) є структурним підрозділом Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області (далі – Головне управління).

До складу Відділу входить Сектор казначейських операцій.

У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Бюджетним Кодексом, законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну казначейську службу України, наказами Міністерства фінансів України, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами.

Діяльність Відділу координується і направляється заступником начальника Головного управління.

Положення діє з моменту його затвердження.

Начальник Відділу, при необхідності, вносить пропозиції про зміни та доповнення до Положення.

Зміни та доповнення до Положення затверджуються у встановленому порядку начальником Головного управління за погодженням з заступником начальника Головного управління.

2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

У межах повноважень, передбачених законом, контроль за бюджетними повноваженнями під час зарахування надходжень до бюджетів.

Здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

Здійснює бюджетне відшкодування податку на додану вартість.

Здійснює операції з повернення  кредитів державного бюджету.

Управління субрахунком єдиного казначейського рахунку Головного управління Казначейства.

Надання позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

Розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитних рахунках у банках.

Координація роботи управлінь Державної казначейської служби в районах і містах з питань казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та управління фінансовими ресурсами. 

 

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ. ЩО ПОКЛАДЕНІ НА ВІДДІЛ

ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ

 

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

Участь у проведенні щорічної інвентаризації рахунків, відкритих в системі Державної казначейської служби України для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів області.

Участь у відкритті/закритті (адмініструванні) рахунків для виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та повідомлення про їх відкриття відповідні контролюючі органи.

Здійснення контролю за розподілом коштів між рівнями бюджетів, між загальним та спеціальним фондами бюджетів та перерахування їх за належністю.

Проведення роботи із взаємодії з органами, які контролюють надходження до бюджетів.

Моніторинг стану виконання показників доходів державного та місцевих бюджетів за видами надходжень.

Здійснення  відшкодування податку на додану вартість відповідно до сформованих ДКСУ платіжних доручень або рішень суду.

Формування періодичної інформації щодо відшкодування податку на додану вартість.

Повернення надміру або помилково зарахованих до державного та місцевих бюджетів коштів на підставі інформаційних повідомлень УДКСУ області.

Розгляд та виконання документів на повернення помилково або надміру зарахованих платежів на рахунки обласної групи.

Підготовка Звернень до ДКСУ щодо надання підкріплення територіальним органам ДКСУ в разі недостатності коштів на обласному рівні при здійсненні операції з повернення помилково або надміру сплачених коштів.

 Підготовка Звернень до Головного фінансового управління Івано-Франківської ОДА щодо надання підкріплення з обласного бюджету в разі недостатності коштів обласного рівня при здійсненні операцій з повернення помилково або надміру сплачених платежів.

Підготовка та надання ДКСУ інформації з питань основної діяльності щодо надходження та повернення платежів та інше.

Забезпечення обліку планових показників за доходами обласного бюджету на підставі розпису та довідок змін до нього.

Здійснення розподілу коштів, які тимчасово віднесені на доходи обласного бюджету відповідно до поданих органами стягнення документів.

Проведення звірки надходжень до бюджетів області із органами стягнення.

В частині операцій за надходженнями коштів до державного бюджету в рахунок погашення заборгованості за бюджетними позичками (кредитами) та фінансовою допомогою, що надавалась на умовах повернення у минулі роки, сприяння органам державної податкової служби у веденні ними претензійно-позовної роботи щодо стягнення з підприємств-боржників коштів у рахунок погашення простроченої заборгованості перед державою за іноземними кредитами, залученими державою та під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, що надавались на умовах повернення:

Відкриття рахунків та доведення до боржників перед державним бюджетом реквізитів рахунків для зарахування надходжень до бюджету в рахунок погашення заборгованості за бюджетними позичками (кредитами), фінансовою допомогою, наданих на зворотній основі.

Відкриття та адміністрування рахунків, відкритих для обліку заборгованості перед державним бюджетом за бюджетними позичками (кредитами), фінансовою допомогою, наданих на зворотній основі.

         Аналітичний облік заборгованості перед державним бюджетом за бюджетними позичками, кредитами та фінансовою допомогою, наданими з державного бюджету в минулі роки на умовах повернення, у розрізі боржників.

Нарахування відсотків за користування позичками (кредитами) згідно з договорами та штрафних санкцій (пені) на прострочену заборгованість перед державним бюджетом.

Повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету коштів у частині позичок (кредитів) та фінансової допомоги, наданих на зворотній основі.

На підставі інформації, отриманої від ДКСУ, доведення реквізитів рахунків до підприємств-позичальників та органів державної податкової служби, відкритих для зарахування до державного бюджету коштів у рахунок погашення заборгованості за іноземними кредитами, залученими державою та під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, що надавались на умовах повернення.

Відкриття та адміністрування рахунків для обліку нарахованих штрафних санкцій (пені) на прострочену заборгованість перед державним бюджетом за іноземними кредитами, залученими державою та під державні гарантії.

Відкриття та адміністрування рахунків для обліку відсотків, нарахованих згідно з договорами за користування бюджетними коштами, та штрафних санкцій (пені), нарахованих на прострочену заборгованість перед державним бюджетом за бюджетними позичками та фінансовою допомогою, що надавались на умовах повернення.

Здійснення на підставі отриманої від ДКСУ інформації щодо простроченої заборгованості перед державним бюджетом підприємств-позичальників за іноземними кредитами, отриманими під державні гарантії, та за субкредитними угодами

нарахування пені на зазначену заборгованість окремо по кожному боржнику;

оформлення подання на суму простроченої заборгованості перед державним бюджетом (сума основного боргу та нарахованої пені) для ведення органами фіскальної служби претензійно-позовної роботи щодо стягнення з підприємств-боржників коштів у рахунок погашення простроченої заборгованості перед державою за іноземними кредитами, залученими державою та під державні гарантії.

Подання до ДКСУ інформації щодо застосованих санкцій до підприємств-боржників перед державним бюджетом за іноземними кредитами, залученими державою та під державні гарантії.

Листування з органами фіскальної служби з питань здійснення претензійно-позовної роботи із стягнення простроченої заборгованості перед державним бюджетом.

Направлення до ДКСУ копій документів (ухвали, постанови судів та ін.), що стосуються претензійно-позовної роботи із стягнення простроченої заборгованості перед державним бюджетом за іноземними кредитами, залученими державою та під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, що надавались на умовах повернення.

Участь у розробці пропозицій з питань розвитку та удосконалення роботи територіальних органів Державної казначейської служби.

 Підготовка та надання керівництву Головного управління довідок, аналітичних таблиць, звітів та інших матеріалів з питань виконання надходжень до державного та місцевих бюджетів.

Розгляд та надання відповіді на заяви, звернення, запити та листи юридичних та фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції Відділу, вжиття заходів щодо усунення причин виникнення порушених проблем.

Надання консультаційної допомоги учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Відділу.

Прийняття участі у семінарах, нарадах, економічних навчаннях, які проводяться з питань надходжень до бюджетів та казначейських операцій.

Прийняття участі у розробці планів роботи з кадрами, формуванні замовлень на підготовку і підвищення кваліфікації працівників, проведенні оцінки в межах компетенції Відділу.

Розробка планів роботи Відділу та затвердження їх у встановленому порядку.

Готує розпорядження, пов’язані з операціями щодо управління ЄКР, 1 числа кожного місяця формує та надає Департаменту фінансових ресурсів Державної казначейської служби України виписки за балансовими рахунками № 4451 та № 4452.

Складання та направлення до Державної казначейської служби України зведеного поденного касового плану.

Щоденно надає до Державної казначейської служби України інформацію щодо надання та погашення позичок на покриття тимчасових касових розривів.

Оформляє договори про надання позик на покриття тимчасових касових розривів місцевим бюджетам.

Приймає та аналізує документи, надані органами місцевого самоврядування, щодо отримання місцевими бюджетами короткотермінових позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету.

Готує розпорядження на перерахування коштів по позиках.

Опрацьовує звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами.

Передає розпорядження до відповідного структурного підрозділу щодо зарахування коштів на рахунок даного місцевого бюджету.

Готує службову записку на відкриття рахунків для надання позики.

Інформує позичальника щодо відмови в наданні позики.

Направляє лист-акцепт позичальнику щодо отримання позики на покриття тимчасового касового розриву місцевого бюджету.

Реєструє, погоджує та подає до керівництва на підпис договори щодо надання позик.

Здійснює постійний моніторинг та контроль за погашенням наданих короткотермінових позик згідно з укладеними договорами до повного їх повернення.

Щоденно надає до Департаменту фінансів обласної державної адміністрації інформацію щодо наданих та погашених короткотермінових та середньострокових позичок за рахунок коштів ЄКР.

Отримує документи від фінансових органів щодо розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитні рахунки в установах банків.

Перевіряє документи на правильність та відповідність вимогам законодавства та забезпечує перерахування коштів на депозит.

Готує лист про повернення документів без виконання у разі виявлення невиконання умов постанови.

Щомісячно узагальнює та готує інформацію про розміщення місцевими бюджетами коштів на вкладні (депозитні) рахунки в установах банків та подає Державній казначейській службі України.

Щомісячно надає інформацію про розміщення місцевими бюджетами коштів на вкладні (депозитні) рахунки в установах банків Департаменту фінансів Івано-Франківської ОДА.

Готує інформацію щодо виявлених порушень уповноваженими банками умов проведення відкритого конкурсу з визначення уповноважених банків України, через які має виплачуватися заробітна плата працівникам бюджетних установ та державна соціальна допомога, та подає Державній казначейській службі України.

Забезпечення дотримання встановленого порядку роботи з документами, затвердженого номенклатурою справ, з моменту їх створення або надходження до відділу та передачі в архів.

Виконує інші функції, що випливають з покладених на Відділ завдань.

Виконує інші доручення керівництва, що належать до компетенції Відділу.  

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

Виконуючи зазначені функції, Відділ має право:

Отримувати необхідну інформацію, документи і матеріали від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян та їх  об'єднань необхідних для виконання покладених на Відділ завдань.

Отримувати від органів Державної фіскальної служби України акти звірки надходжень до бюджету, проводити звірки надходжень платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС, отримувати інформації про вжиті заходи щодо стягнення простроченої заборгованості, документи, необхідні для повернення платником податків помилково та\або надміру сплачених сум грошових зобов’язань.

Отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів Головного управління та територіальних управлінь відомості, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, пов’язаних з роботою Відділу.

 Залучати, за згодою керівників інших структурних підрозділів, відповідних фахівців для здійснення заходів, які проводяться Відділом з метою розгляду питань, що відносяться до його функцій.

Надавати управлінням ДКСУ в районах та містах роз’яснення і консультації з питань, що входять до компетенції Відділу.

 В установленому порядку ініціювати, організовувати і брати участь у проведенні спільно з фахівцями інших управлінь та відділів Головного управління та територіальних управлінь ДКСУ семінари та наради з питань, які стосуються функціональних обов'язків Відділу.

Вносити на обговорення до керівництва Головного управління питання, що входять до компетенції Відділу.

 

5КЕРІВНИЦТВО 

Відділ очолює начальник, посада якого заміщується на конкурсній основі або в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством України, який призначається та звільняється наказом начальника Головного управління.

Посада начальника відділу належить до посад державної служби категорії «Б».

Начальник Відділу повинен:

мати вищу освіту фінансово-економічного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

знати Конституцію України, закони України, що стосуються державної служби та діяльності Державної казначейської служби, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють питання організації роботи в процесі здійснення процедур та механізмів казначейського обслуговування бюджетів, основи державного управління, економіки, фінансів, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету, ділову мову, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

Начальник Відділу в межах наданих йому прав та повноважень:

Здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

Забезпечує ефективне виконання покладених на Відділ завдань. Визначає ступінь відповідальності працівників Відділу, формує їх посадові інструкції.

Організує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Відділу звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності Відділу.

Планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Відділу з іншими структурними підрозділами Головного Управління, зацікавленими підрозділами органів виконавчої влади, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при розв'язанні питань, що стосуються діяльності Відділу.

За дорученням керівництва виконує завдання, отримані від ДКСУ, готує керівництву доповідні записки.

Подає, відповідно до законодавства, пропозиції керівництву про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, стягнення, вирішує інші питання службової діяльності.

Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників. Забезпечує захист державної таємниці у напрямах діяльності Відділу у відповідності з чинним законодавством.

Забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

На час відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує заступник начальника Відділу, а у разі відсутності заступника начальника Відділу –завідувач сектору казначейських операцій.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Начальник Відділу несе дисциплінарну та матеріальну відповідальність за невиконання покладених на Відділ завдань.

Начальник та працівники Відділу несуть, у відповідності до чинного законодавства, персональну відповідальність за:

неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;

розголошення відомостей про діяльність Головного управління, які є державною або службовою таємницею;

недотримання Правил поведінки державного службовця, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил протипожежної безпеки, технічної безпеки та виробничої санітарії, професійно-ділової етики;

неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, що є в їх користуванні.

 

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

Відділ, при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з іншими структурними підрозділами Головного управління, ДКСУ, територіальними управліннями ДКСУ, фінансовими та банківськими установами, органами виконавчої влади.

Взаємовідносини Відділу з іншими структурними підрозділами Головного управління будуються на підставі Технологічного регламенту роботи Головного управління.

Положення

про сектор казначейських операцій

Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області

 

Загальні положення

Сектор казначейських операцій (далі – Сектор) є структурним підрозділом Головного управління ДКСУ в Івано-Франківській області (далі – Головне управління Казначейства).

Сектор безпосередньо підпорядковується начальнику відділу та заступникові начальника відповідно до розподілу обов’язків по керівництву роботою Головного управління Казначейства.

У своїй діяльності Сектор керується Конституцією України, Бюджетним Кодексом України та законами України, постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну казначейську службу України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядчими документами Міністерства фінансів і Державної казначейської служби України, а також цим Положенням.

Положення про Сектор підписується керівником самостійного структурного підрозділу, керівником відділу та затверджується наказом начальника Головного управління Казначейства.

Структура та штатна чисельність Сектору затверджується начальником Головного управління Казначейства.

Службові обов’язки працівників Сектору визначаються затвердженими посадовими інструкціями та завданнями, покладеними на Сектор начальником, або в порядку, що визначається ним.

Завідувач сектору при необхідності вносить пропозиції про зміни і доповнення до Положення.

Зміни і доповнення до Положення затверджуються у встановленому порядку начальником Головного управління Казначейства.

Основні завдання

Сектор казначейських операцій здійснює управління фінансовими ресурсами Головного управління Казначейства, забезпечує підтримання платоспроможності управління.

Сектор розглядає документи щодо надання позик місцевим бюджетам на покриття тимчасових касових розривів за рахунок коштів Єдиного казначейського рахунку, вносить пропозиції керівництву Головного управління Казначейства щодо надання  та відмови в наданні таких позик, здійснює перерахування позик та контролює стан їх погашення.

Сектор розглядає документи, подані Департаментом фінансів обласної державної адміністрації щодо розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків.

Здійснює щоденний моніторинг касового виконання загального та спеціального фонду державного та місцевого бюджету.

Основні функції 

Сектор, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

Складання та направлення до ДКСУ зведеного щоденного касового плану.

Щоденно надає Департаменту фінансових ресурсів ДКСУ інформацію щодо надання та погашення позичок на покриття тимчасових касових розривів.

Оформляє договори про надання позик на покриття тимчасових касових розривів.

Приймає та аналізує документи, надані органами місцевого самоврядування, щодо отримання місцевими бюджетами короткотермінових позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету.

Готує службову записку на відкриття рахунків для надання позики.

Готує розпорядження на перерахування коштів по позиках.

Передає розпорядження до відповідного структурного підрозділу щодо зарахування коштів на рахунок даного місцевого бюджету.

Інформує позичальника щодо відмови в наданні позики.

 Направляє лист-акцепт позичальнику щодо отримання позики на покриття тимчасового касового розриву місцевого бюджету. Реєструє, погоджує та подає до керівництва на підпис договори щодо надання позик.

Здійснює постійний моніторинг та контроль за погашення наданих короткотермінових позик згідно з укладеними договорами до повного їх повернення.

Щоденно надає до Департаменту фінансів обласної державної адміністрації інформацію щодо наданих та погашених короткотермінових та середньострокових позичок за рахунок коштів ЄКР.

Бере участь у проведенні щорічної інвентаризації рахунків, відкритих у Головному управлінні казначейства.

Щомісячно надає до ДКСУ інформацію щодо розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг.

Отримує документи від фінансових органів щодо розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитні рахунки в установи банку.

 Перевіряє документи на правильність та відповідність вимогам законодавства та у разі вірно оформлених документів формує платіжне доручення на перерахування коштів до установи банку.

Надає виписки Департаменту фінансів з відповідного рахунку про проведення депозитної операції.

Готує лист про повернення документів без виконання у разі виявлення невиконання умов постанови.

Щомісячно узагальнює та готує інформацію про розміщення місцевими бюджетами коштів на вкладні (депозитні) рахунки в установах банків та до Державної казначейської служби України.

Готує інформацію щодо виявлених порушень уповноваженими банками умов проведення відкритого конкурсу з визначення уповноважених банків України, через які має здійснюватися виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги, та подає до Державної казначейської служби України.

Розглядає та надає відповідні заяви, листи з питань, які стосуються компетенції Сектору, готує інформацію на запити громадян та ЗМІ згідно вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Надає роз’яснення, практичну допомогу та консультаційну підтримку територіальним управлінням казначейської служби області з питань, які відносяться до безпосередніх функціональних обов’язків Сектору.

Розробляє плани роботи Сектору підписує у начальника відділу та затверджує їх у заступника начальника Головного управління казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

Права структурного підрозділу

Сектор казначейських операцій має право:

Надавати в межах своїх функцій інформацію структурним підрозділам Головного управління Казначейства та його територіальним управлінням казначейства, пов’язану з виконанням покладених на нього завдань.

Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів

Головного управління Казначейства та від територіальних органів Казначейства області інформацію, необхідну для виконання покладених на Сектор функцій.

Надавати консультації та роз’яснення з питань, які стосуються функцій Сектору.

Вести листування з центральним апаратом та територіальними органами Казначейства області з питань, які належать до функцій Сектору

Використовувати наявну інформаційну та матеріально-технічну базу Головного управління казначейства.

Виносити на обговорення керівництва Головного управління Казначейства питання, які пов’язані з виконанням функцій Сектору.

Брати участь у нарадах та  інших заходах, які проводяться в Головному управлінні казначейства та його територіальних органах.

Взаємодія із структурними підрозділами Головного управління Казначейства. 

Керівництво

Сектор очолює завідувач сектору, посада якого заміщується на конкурсній основі або, за рішенням керівництва Головного управління Казначейства, на інших засадах, відповідно до чинного законодавства.

На посаду завідувача Сектору призначаються особи з вищою освітою фінансово-економічного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років , вільним володінням державною мовою.

 Посада завідувача сектору відноситься до посад державної служби категорії «Б».

Завідувач Сектору повинен знати Конституцію України, закони України, що стосуються державної служби та діяльності Державної казначейської служби України, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють питання організації роботи Сектору, основи державного управління, економіки, фінансів, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету, ділову мову, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

 Завідувач Сектору в межах наданих йому прав та повноважень забезпечує :

- організацію роботи Сектору з виконання рішень та доручень керівництва Державної казначейської служби України, Головного управління Казначейства, а також наказів, рішень колегій ДКСУ і Головного управління Казначейства;

- участь у підготовці матеріалів для проведення засідань та у роботі колегії Головного управління Казначейства;

участь у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади та керівництвом Головного управління Казначейства;

- складання річного, квартальних планів роботи та планів проведення економічного навчання Сектору;

- розробку посадових інструкцій працівників Сектору та подання їх на затвердження в установленому порядку;

- надання пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників Сектору;

- контроль за використанням робочого часу працівниками сектору;

- організацію контролю за виконанням доручень органів державної влади і керівництва Головного управління Казначейства та дотриманням працівниками Сектору вимог регламентуючих документів з цього питання;

- дотримання працівниками Сектору вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів та групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання.

5.6. Завідувач Сектору несе персональну відповідальність за виконання покладених на Сектор завдань, раціональний розподіл обов’язків між працівниками та виконання ними своїх службових обов’язків, забезпечує контроль за дотриманням працівниками Сектору виконавчої та трудової дисципліни, вимог щодо складання, оформлення документів та організації ділових процесів, передбачених вимогами відповідних інструкцій та державними стандартами.

5.7. Завідувач Сектору має право підпису документів, що формуються Сектором.

5.8. Відповідає за підготовку інформації згідно вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», яка надаватиметься на запити громадян та ЗМІ.

5.9. У разі відсутності завідувача сектору його заміщає головний спеціаліст сектору.

6.  Відповідальність

Службові обов’язки працівників Сектору визначаються затвердженими посадовими інструкціями та завданнями, покладеними на Сектор начальником Відділу та начальником Головного управління Казначейства або в порядку, що визначається ним.

Завідувач та працівники сектору несуть відповідальність за :

невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків зазначених у посадавих інструкціях;

забезпечення дотримання працівниками Сектору правил протипожежної безпеки та охорони праці;

не дотримання працівниками Сектору виконавчої та трудової дисципліни;

неефективне використання программного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в користуванні Сектору;

прийняття, візування, передачу на зберігання документів, пов'язаних з рухом грошових коштів, як на паперових носіях так і в електронному вигляді.

 У разі порушення трудової дисципліни працівники Сектору несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства.

7. Взаємовідносини та зв’язки структурного підрозділу

7.1.  Сектор при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє із структурними підрозділами Головного управління Казначейства, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, органами державної виконавчої влади, територіальними органами Казначейства області.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux