(0342) 559-724
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English

Про головне управління

                                                                                                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                                                     Наказ Головного управління Державної казначейської служби

                                                                                                                                                                                                                                                      України в Івано-Франківській області 

                                                                                                                                                                                                                                                      від 27 лютого 2018  р.  № 19 


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ персоналу 

Головного управління Державної казначейської служби України

в Івано-Франківській області

                                                    

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відділ персоналу Головного управління Державної казначейської служби  України  в  Івано-Франківської області  (далі – Відділ)  є самостійним структурним підрозділом Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківської області (далі – Головне управління Казначейства).

1.2. Відділ прямо підпорядковується начальнику Головного управління Казначейства (далі - керівник державної служби).

1.3. Положення про Відділ розробляється на основі Типового положення  про службу управління персоналом державного органу, підписується начальником Відділу та затверджується керівником державної служби.

1.4. Посадові інструкції працівників Відділу підписує начальник Відділу та затверджує керівник державної служби.

1.5. Відділ має свою печатку.

2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ.

2.1. Реалізація державної політики з питань управління персоналом у Головному управлінні Казначейства.

2.2.  Забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом.

2.3.  Забезпечення організаційного розвитку Головного управління Казначейства.

2.4.  Добір персоналу Головного управління Казначейства.

2.5. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності.

2.6. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.

2.7. Організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом в Управліннях Державної казначейської служби України у районах та містах  Івано-Франківської області (Управління Казначейства).

2.8.  Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ.

3.1. Організація роботи щодо розробки структури Головного управління та Управлінь Казначейства.

3.2. Участь у розробці проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби.

3.3. Надання пропозицій керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту.

3.4. Здійснення аналітично-консультативного забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом.

3.5.  Контроль за розробкою посадових інструкцій державних службовців Головного управління Казначейства, які затверджує керівник державної служби, а також перегляд їх на відповідність встановленим законодавством вимогам.

3.6.  Проведення роботи щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій.

3.7. Вивчення  потреби в персоналі на вакантні посади у Головному управлінні    Казначейства та внесення відповідних пропозиціїй керівнику державної служби.

3.8. Прийом документів від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проведення перевірки документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомлення кандидатів про результати такої перевірки та подання їх на розгляд конкурсної комісії, здійснення  інших заходів щодо організації конкурсного відбору.

3.9.  Розробка спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В».

3.10.  Надсилання кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмових повідомлень про результати конкурсу.

3.11. За дорученням керівника державної служби перевірка дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в Головному управлінні Казначейства.

3.12.  Разом з іншими структурними підрозділами Головного управління Казначейства:

3.12.1. організація  роботи  щодо розробки  положень про структурні підрозділи;

3.12.2. опрацювання штатного розпису Головного управління Казначейства;

3.12.3. спільно з бухгалтерською службою організація роботи щодо мотивації персоналу Головного управління Казначейства;

3.12.4. забезпечення планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулювання просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

3.12.5. організація роботи щодо стажування державних службовців та молоді.

3.13.  Організація проведення внутрішніх навчань державних службовців Головного управління Казначейства.

3.14. Здійснення планування професійного навчання державних службовців Головного управління Казначейства.

3.15. Узагальнення потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і внесення відповідних пропозицій керівнику державної служби.

3.16.  Разом із державним службовцем складання індивідуальних  програм підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності.

3.17.  Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань.

3.18.  Аналіз кількісного та якісного складу державних службовців.

3.19. Надання консультативної допомоги з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Головного управління Казначейства.

3.20. Обчислення стажу роботи та державної служби.

3.21. Здійснення  контролю за дотриманням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом в Управліннях Казначейства.

3.22. Розгляд пропозицій та підготовка документів щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, ведення відповідного обліку.

3.23.  Організація складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформлення документів про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.

3.24. Ознайомлення державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Головного управління Казначейства, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення.

3.25. Оформлення і видання державному службовцю службового посвідчення.

3.26. Забезпечення  підготовки матеріалів щодо призначення на посади та звільнення:

працівників Головного управління Казначейства;

начальника Головного управління Казначейства та його заступників;

 начальників Управлінь  Казначейства та їх заступників.

3.27.  Здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років.

3.28. Формування графіку відпусток персоналу Головного управління Казначейства,  підготовка проектів актів щодо надання відпусток відповідної тривалості персоналу, контроль за їх наданням  та ведення їх обліку.

3.29.  Здійснення  роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Головного управління Казначейства та копій особових справ начальників та заступників начальників Управлінь Казначейства відповідно до чинного законодавства.

3.30. Оформлення і видача довідки з місця роботи працівника.

3.31.  Опрацювання листків тимчасової непрацездатності.

3.32. У межах компетенції підготовка розпорядчих документів про відрядження персоналу Головного управління Казначейства.

3.33. Підготовка у межах компетенції документів щодо призначення пенсій персоналу Головного управління Казначейства.

3.34. Забезпечення  видачі у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки.

3.35. Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Головному управлінні Казначейства.

3.36. Забезпечення організації проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», підготовка довідки про її результати.

3.37. Здійснення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в Головному управлінні Казначейства, забезпечення контролю за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в Управлінні Казначейства.

3.38.  Розгляд  звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.

3.39. У межах своєї компетенції здійснення заходів щодо забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов’язаних із проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

3.40.  Готує проекти угод про співпрацю з вищими навчальними закладами, на підставі яких організовує проходження виробничої та переддипломної практики студентами на базі Головного управління Казначейства.

  Участь у підготовці матеріалів для проведення засідань Колегій Головного управління Казначейства з питань  управління персоналом.

 Підготовка та надання інформації з питань основної діяльності Відділу, в тому числі для розміщення на Веб-порталі Державної казначейської служби України.

 Ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ державних службовців апарату Головного управління Казначейства. Супровід та зберігання відомостей для формування єдиної державної комп’ютерної системи “Кадри”.

  Проведення  іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

3.45. Втручання у діяльність Відділу під час здійснення ним своїх повноважень, покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

 4.1. Спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в Головному управлінні Казначейства та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю в Управліннях Казначейства.

  4.2. Взаємодіяти зі структурними підрозділами Головного управління Казначейства, Управліннями Казначейства, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

  4.3.  Одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу Головного управління Казначейства та  Управлінь Казначейства інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань.

4.4. За погодженням з керівником державної служби брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку.

5.  КЕРІВНИЦТВО

5.1. Відділ  очолює начальник Відділу.

5.2. Начальник Відділу Головного управління Казначейства  призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби.

5.3. На посаду начальника Відділу у Головному управлінні Казначейства призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.4. На посади інших працівників Відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.5.  Начальник Відділу:

5.5.1. організовує планування роботи Відділу та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;

5.5.2. забезпечує планування службової кар’єри державних службовців;

5.5.3. забезпечує планування навчання персоналу Головного управління Казначейства;

5.5.4. вносить керівнику державної служби пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису Головного управління Казначейства , призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Головного управління Казначейства;

5.5.5.  визначає розподіл обов’язків між працівниками Відділу, координує та контролює їх діяльність;

5.5.6.  організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Відділу;

5.5.7.  підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.5.8. здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. У разі відсутності (хвороба, відпустка, інші причини) начальника Відділу  його обов’язки виконує заступник начальника Відділу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Відділу несуть відповідальність, у відповідності до чинного законодавства,  у тому числі персональну відповідальність за:

6.1. Невиконання або неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків.

6.2. Розголошення відомостей про діяльність Головного управління Казначейства та Управлінь Казначейства, що є державною або службовою таємницею.

6.3. Недотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії та професійно-ділової етики.

6.4. Неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їх користуванні відповідно до чинного законодавства України.

7.  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

Взаємовідносини Відділу з іншими самостійними структурними підрозділами Головного управління Казначейства будуються на підставі Регламенту роботи Головного управління Казначейства та Управлінь Казначейства.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux